26. Lokaludvalgets ønsker til overførselssagen 19/20

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget ifm. med forestående forhandlinger omkring overførelsessagen 2019/20 retter henvendelse til Borgerrepræsentationen vedr. ønsker om Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus, samt midler til skilteprojekt i Utterslev Mose.

Problemstilling

I marts foregår forhandlinger om overførselsagen  - fordeling de midler, Borgerrepræsentationen afsatte i budget 2019, men som ikke blev brugt. Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan vælge at sende ønsker til politikerne om, hvilke projekter i bydelen, de mener, der skal prioriteres.

Mageskiftet mellem Pilegården og Brønshøj Gl. Skole

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har længe ønsket, at samle flere kulturfaciliteter på Husum Torv. Det er der opstået en mulighed for nu, da Husum Gl. Skole ved Brønshøj Torv står tom. Skolen er blevet udpeget til at huse en skoletandpleje, men både Børne- og ungeudvalget, der råder over skolen, samt Kultur og Fritidsforvaltningen, som Pilegården hører under, kan se et potentiale i at rykke kulturfaciliteter fra Pilegården ned i Brønshøj Gl. Skole, og etablere skoletandplejen i Pilegården. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. november 2019, at der skal arbejdes videre med muligheden for gennem et mageskifte at omdanne Brønshøj Gamle Skole til kulturhus. Mageskiftet forudsættes af at en planlægningsbevilling vedtages i overførselssagen 2019/2020.

Skilte i Utterslev Mose

Den nye generation skilte i Utterslev Mose skal etableres i løbet af 2020, da restmidlerne (200.000) fra Helhedsplan for Utterslev Mose skal bruges i indeværende år. Oplægget til næste generations skiltning i mosen er godkendt af Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg i december 2019 og ligeledes godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningens medlemmer af den fælles arbejdsgruppe. Fremfor at skære i projektet så der alene bliver tale om at udskifte de eksisterende informationsskilte, foreslås det at Lokaludvalget arbejder for at finde midler via overførelsessagen 2019/20 til at etablere det samlede skilteprojekt, herunder de tagdækkede formidlingscentre, og en række højskilte til naturformidling, designet på frivillig basis af grafiker Michael Petersen. Der er i den forbindelse udarbejdet en étsiders præsentation (se bilag)

Løsning

Lokaludvalget beslutter at rette henvendelse til Borgerrepræsentationen om ønsker til midler til Brønshøj Gamle Skole som kulturhus samt midler til skilteprojekt i Utterslev Mose.

Videre proces

Lokaludvalget indarbejder ønsket om midler via overførelsessagen 2019/20 i brev til BR med lokaludvalgets budgetønsker.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.