24. Drøftelse af tilpasning af Lokaludvalg

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget tager orienteringen om 'tilpasning af lokaludvalg' til efterretning.

2. drøfter forslag til 'tilpasning af lokaludvalg' mhp. kommende dialogmøde med Borgerrepræsentationens sekretariat herom.

Problemstilling

Gruppeformandskredsen besluttede på møde d. 24. januar at igangsætte proces for 'tilpasning af lokaludvalg'. Læs her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/24012020/edoc-agenda/b5da293a-cd5d-4775-a2cb-4e6f31eeb8aa/66a8b5b1-328e-4322-a12c-40abff6d8564

I tids- og procesplan for arbejdet med forslag til tilpasning af lokaludvalg indgår, at BR-sek. kommer ud og drøfter debatoplæg med alle lokaludvalg om forskellige modeller/anbefalinger til tilpasninger af lokaludvalg. 

Det foreslås, at Lokaludvalget reserverer 1½-2 timer til en fælles drøftelse i begyndelsen af mødet og er med på, at gøre en indsats for at synliggøre punktet og invitere borgerne med til drøftelsen, så der kommer så mange input og vinkler med som muligt. 

BR-sek kommer med et kort oplæg.

Løsning

Lokaludvalget drøfter tilpasning af lokaludvalg.

Videre proces

Sekretariatet anmoder om, at BR-sek. besøger Brønshøj-Husum Lokaludvalg ved lokaludvalgsmødets start d. 28. maj 2020.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

 

Christoffer Rosenkrans deltog i Mødeforum d. 4/2-20. Her deltog medlemmer af Gruppeformandskredsen til en indledende drøftelse af 'tilpasning af lokaludvalg' med lokaludvalgsformændene. Gruppeformandskredsen er interesseret i, hvordan Lokaludvalgene i højere grad kan spørge borgerne og lave borgerinddragelse i forhold til kommunens beslutninger.

 

Der vil komme flere drøftelser om 'tilpasning af lokaludvalg' på møder i Mødeforum.

 

Lokaludvalget ønsker at drøfte deres holdning og input til tilpasning af lokaludvalg på kommende lokaludvalgsmøde i marts.

På Lokaludvalgsmødet i maj deltager medarbejdere fra Borgerrepræsentationens Sekretariat mhp. at høre Lokaludvalgets input hertil.