7. Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sangskriver Festival" (2020-0018843)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om enten løsning A eller løsning B.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at afholde Brønshøj Sangskriver Festival, som er en endagsfestival, der er tilegnet den lokale sangskrivning. Festivalen afholdes den 21. marts 2020 kl. 15-22 i Kulturhuset Pilegården. Alle artisterne, der spiller på festivalen, er fra Brønshøj-Husum og skriver egne tekster og melodier. På programmet er både etablerede sangskrivere (Christian Juncker duo, Mai Seidelin) samt upcoming sangskrivere (Heidi Brønsbjerg, Erik Stigs Orkester, Bark). På sigt ønsker ansøger, at festivalen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, der kan løbe over flere dage.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er både lokale sangskrivere/musikere og lokale borgere i Brønshøj-Husum. Festivalen er åben for alle, og der vil være entréindtægt på 80 kr. Ansøger forventer, at der vil komme 100 gæster. Ansøger samarbejder med Kulturhuset Pilegården og "Kulturnetværk 2700". Der annonceres i Brønshøj-Husum Avis, på Facebook, gennem Pilegårdens kanaler samt plakatopslag.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 26.501 kr.
Forventede udgifter: 45.047 kr.
Forventede indtægter: 18.546 kr.

Projektet rummer udgifter til 17 musikerhonorar-tariffer, PR, forplejning og administration. Der er indtægter fra billetsalg, og ansøger har fået bevilget 6 musikerhonorar-tariffer fra Dansk Musiker Forbund og Kulturhuset Pilegården. Derudover stiller Pilegården med lydmand og dækker lokaleleje.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU) og Forretningsudvalget (FU). Der er en delt indstilling, og lokaludvalget beslutter løsning A eller løsning B.

Løsning A: 

 Lokaludvalget bevilger "Brønshøj Sangskriver Festival" delvis støtte på 16.000 kr. af 2020-puljemidler, der øremærkes til 6 musikerhonorar-tariffer, annoncering i lokalavisen og facebook samt forfriskninger. 

Løsning B:

Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om 26.501 kr., da arrangementet ikke vurderes at være tilstrækkeligt netværksskabende.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingerne blev drøftet.

 

Argumenter for løsning A:

Kulturudvalget har drøftet ansøgningen og bakker op om et netværk, der sætter fokus på sangskrivning og er netværksskabende for deltagere, såvel som for publikum. Derfor vil Kulturudvalget gerne støtte projektet delvist og se, hvordan det udvikler sig. Arrangementet kan være et godt startskud til at skabe et miljø omkring sangskrivning i bydelen. 

Argumenter for løsning B:

Det drøftes om det ansøgte beløb i forhold til det forventede deltagerantal er netværksskabende og bydelsberigende nok, arrangementet er kun for en interessegruppe og mangler højere grad af frivillighed.

 

Afstemning om løsning A:

Følgende stemmer for løsning A: Palle, Kirsten, Ernst, Mette, Stine, Elsebeth, Mikkel, Martin, Pernille, Lis, Sabah. 

Følgende stemmer imod løsning A: Jarl, Ida. Sune, Freddy, Torben, Christoffer

Der er flertal for, at løsning A.

 

Der gives delvis støtte til "Brønshøj Sangskriver Festival" på 16.000 kr.