27. Borgerpanelundersøgelse af Musiktilbud

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

  1. lokaludvalget tager oplægget fra Kulturudvalget om borgerpanelundersøgelsen af musik til efterretning.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har bidraget med høringssvar om musik til Kultur- og Fritidsudvalget. Høringssvaret er drøftet og godkendt på lokaludvalgsmøde d. 21. november 2019 og er derefter fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget. På baggrund af høringssvarerne, samt Musikudvalgets endelige kommentarer, vil en samlet kortlægning af musik i Københavns Kommune samt udkast til musikplan blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokaludvalgets høringssvar, blev der udsendt spørgsmål om musik til borgerpanelet. Undersøgelsen i borgerpanelet er vedhæftet som bilag.

Kulturudvalget har arbejdet med borgerpanelundersøgelsen og konkluderer følgende:

  • at nærhed i forhold til bopæl og skole betyder meget for deltagelsen.
  • at der mangler langt flere muligheder for at kunne udøve sin musik – både som øvelokaler og som spillesteder.
  • udbuddet af musikundervisning i bydelen er dels for lille i tilbud og dels i variation (instrument/genrer).
  • at mange er henvist til ofte dyre private tilbud uden for 2700.
  • at borgerne i Brønshøj-Husum ønsker, at der afsættes langt flere midler til at oprette musikskoler i nærheden fx på skolerne, som vi kan konstatere, at andre kommuner har med stor succes.
  • at forældre på kommunens skoler via skolebestyrelserne kan påvirke skolerne til at stille lokaler til rådighed efter skoleundervisningens ophør.
  • at der ønskes tilgængelige lokaler/skoleområder, hvor kommende aktiviteter vil styrke det lokale musikmiljø og vækstlaget. Bydelens kultursteder kunne være scenen for præsentation af disse aktiviteter evt. støttet af lokaludvalget efter ansøgning. F.eks. den årlige Kulturdags scener, Vandtårnets koncerter eller Amfiteatrets årlige 'Syng Højt' arrangement.
  • at alt tyder på, at der i bydelen er adskillige potentielle musikalske tiltag og et vækstlag af personer, som er engagerede og gerne vil hæve det musikalske liv – som en gær til det gode brød.

 

Videre proces

Ovenstående er perspektiver som Kulturudvalget i Lokaludvalget vil kæmpe for i sit arbejde for at skabe yderligere kulturelle tiltag og resultater i vores bydel. Musik gør noget ved os – lad den tendens blomstre her i bydelen.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Lokaludvalgssekretariatet offentliggør også Kulturudvalgets konklusioner ud fra deres arbejde med Borgerpanelundersøgelsen af Musiktilbud.