4. Vedtagelse af midlertidige retningslinier for behandling af puljeansøgninger (2018-0104776)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter foreløbig at bruge de eksisterende kriterier for uddeling af puljemidler.

Problemstilling

Puljen er af Borgerrepræsentationen givet til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. I 2018 er puljen på 1,65 mio kr.  

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede i 2009 et sæt retningslinier for tildeling af puljemidler, som sidenhen er blevet revideret nogle gange, senest en gennemgribende revision i april 2015.

Retningslinierne er opdelt i to dokumenter: støttekriterier og en vejledning. Retningslinierne er offentliggjort på hjemmesiden for ansøgere.

Støttekriterierne er et varigt og politisk vedtaget dokument, som gør klart hvad der kan støttes og hvad der ikke kan støtte. Kriterierne kan kun opdateres, hvis det bliver besluttet på et lokaludvalgsmøde.
 
Vejledningen er et mere dynamisk dokument med eksempler og forklaringer på de prioriteringer, som indgår i støttekriterierne, samt beskrivelse af sagsgangene. Vejledningen kan opdateres af sekretariatet, hvis det viser sig at noget mangler, hvis vi får tilbagemeldinger fra lokaludvalg eller puljeansøgere, samt hvis der kommer nye regler eller formater  i Økonomiforvaltningen om ansøgningsskema, udbetaling mv.

Formanden foreslår, at de eksisterende støttekriterier bruges, indstil Lokaludvalget har taget stilling til, hvorvidt og hvornår de eventuelt skal revideres. 

Medlemmers varetagelse af opgaven

Borgerrepræsentationen har henlagt opgaven udmøntning af puljemidler til Lokaludvalgets selvstændige varetagelse. Dvs. at medlemmer udøver en myndighedsopgave i beslutninger om tildeling af og afslag på puljeansøgninger, vi er en del af den offentlige forvaltningen, og sagsbehandlingen skal ske indenfor rammerne af forvaltningsloven, offentlighedsloven og kommunalfuldmagten.

Sekretariatet vil sørge for at alle medlemmer er klædt på til den opgave og kender den nødvendige jura. Det sker dels på fyraftensmødet 'snack og regler' den 13. april og dels på et 'puljeroadshow', hvor et team fra BR-sekretariatet besøger alle lokaludvalg før eller efter sommerferien.

Løsning

Lokaludvalget beslutter at bruge eksisterende støttekriterier indtil en proces for revidering er besluttet.

Videre proces

Kriterier for uddeling af puljen kan tages op når som helst, eksempelvis på et seminar eller på et lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget kan også vælge at nedsætte en arbejdsgruppe til at foreslå ændringer i retningslinierne.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.