5. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen kommet 15 ansøgninger til Bydelspuljen. Ansøgningerne er sendt til alle lokaludvalgsmedlemmer til forbehandling. Det midlertidige Social- og Sundhedsudvalg har sendt kommentarer til relevante ansøgninger, som Lokaludvalgets formand har taget i betragtning, inden han har indstillet ansøgningerne til støtte eller afslag. 

Projekt

Område

Ansøgt beløb i kr.

Formands-indstilling

i kr.

Fortovskoncerter i 2700 happiness

Kultur

30.000

30.000

Juletræ på Brønshøj Torv 2018

Kultur

45.000

45.000

Mindfulness Sport

Idræt/Unge

30.000

0

Nycirkus forestilling KropUmulig cirkus event på Husumparkens bemandede legeplads

Kultur/Børn

9.100

0

Kulturelle aktiviteter og socialsamvær på Husumparkens bemandede Legeplads

Kultur/Børn

22.817

22.817

Natteravnene i Husum/Tingbjerg

Social

15.000

0

E-sport i Tingbjerg 

Fritid/Unge

87.000

0

Suburban Dance 2018

Kultur/Børn

24.000

24.000

Renovering/opgradering af "Rød Bane"

Idræt/Byudvikling

35.000

0

Modeshow til åbningsfest i Tingbjerg bibliotek og kulturhus

Social/Kultur

20.000

20.000

Designværkstedet i Husum for Alle

Social/Kultur

10.000

0

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival

Kultur

25.000

25.000

Seniorfest efterår 2018

Social/Kultur

14.100

14.100

Krible-Krable Festival 2018

Børn/Miljø

11.250

11.250

Kvindefestival 2018

Kultur/Social

30.000

25.000

 

 

I alt 408.267

I alt 217.167

Hertil kommer tre interne indstillinger:

Indstillinger til Pulje B: Samarbejde og Netværk

Beløb

Borgermøde om butikscenter

10.000 kr.

Naturbyen – workshop og skitseprojekt

30.500 kr.

I alt

40.500 kr.

Afrapporteringer

Sekretariatet modtaget følgende afrapporteringer:

Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark: Husum Byparks Venner har afholdt fastelavnsfest i Husum Bypark den 11. februar 2018. Der var tøndeslagning for fire aldersgrupper og uddeling af gratis fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe. Føtex i Husum sponsorerede fastelavnsboller, kakao og fastelavnstønder. Der var ca. 150 deltagere. Projektet har fået udbetalt 4572 kr. i støtte.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.656.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2018. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget besluttede den 14. december 2017 følgende tredeling af puljen:

A. Netværksskabende aktiviteter (ansøgninger til Bydelspuljen) - budget 900.000 kr.
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

B. Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører - budget: 545.000 kr.
Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

C. Intern pulje - budget: 210.000 kr.
Intern pulje og kommunikation.

Økonomi - overblik

Disponeret dd.

Budgetteret

Budget

1.695.000

C. Intern pulje

210.000

A. Borgerrettede projekter (Bydelspuljen ansøgninger)

900.000

B. Borgerrettede projekter, netværk og samarbejde

546.000

Rest

0

I bilag findes et budget for puljen, som lokaludvalget vedtog den 14. december 2017.

Bevillinger 2018

En oversigt er vedlagt i bilag, hvor det fremgår hvilke bevillinger der er givet frem til dags dato fra 2018-puljen.

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.