6. Borgermøde ifm høring om Lokalplan Gadelandet og butikscenter (2017-0224245)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at være medarrangør af et borgermøde i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Lokalplan Gadelandet
  2. at Lokaludvalget bevilger en ramme på 10.000 kr. til afholdelse af borgermøde
  3. at Lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, som kan være med til at planlægge borgermødet sammen med forvaltningen og sekretariatet.

Problemstilling

I øjeblikket er lokalplan "Gadelandet III" med kommuneplantillæg i politisk behandling. Lokalplanen forventes at blive sendt i høring i maj måned, og i den forbindelse spørger Teknik- og Miljøforvaltningen, om Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil være med til at lave et fælles borgermøde.

Om lokalplan "Gadelandet III"

Forslaget til lokalplan med kommuneplantillæg vil muliggøre nedrivning af eksisterende erhvervsbebyggelse og opførelse af et butikscenter med boliger og serviceerhverv på taget.

Butikscenteret sammenbygget med en eksisterende dagligvarebutik på Frederikssundsvej. På tagdækket etableres detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv og boliger med offentligt tilgængelige friarealer.

Bebyggelsen vil være i maksimalt 5 etager og i en maksimal højde af 20 meter, primært med facader i tegl, dog i stueetagen indrettet med glas for at sikre åbenhed og samspil med omgivelserne. Der etableres parkeringshus med begrønnede facader.

Boliger, erhverv og opholdsarealer overholder vejledende støjkrav og sikres desuden ved støjdæmpende tiltag i facader.

Byliv, bynatur og parkering

Mod Frederikssundsvej etableres en lille plads, hvor der vil blive mulighed for udeservering. Derudover etableres små pladsdannelser på tagdækket samt stier og passager gennem bebyggelsen med offentlig adgang.

På taget etableres desuden bede og lavere beplantning. Større træer indplaceres i samlede grupper og der stilles samlet krav om nyplantning af 33 træer. Samlet set vil området fremadrettet have en større andel af offentligt tilgængelige grønne områder og beplantning end i dag.

Antal parkeringspladser følger Kommuneplanens bestemmelser.  Der etableres ca. 310 parkeringspladser, som placeres i parkeringshus samt ca. 850 cykelparkeringspladser, hvoraf de 250 placeres på tagdækket, nær indgange til boliger.

Udkast til lokalplan og diverse bilag om sagen kan ses på www.kk.dkdagsorden for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april, dagsordenspunkt 4.

Kommuneplantillæg

Nedrivning af eksisterende bygninger og planlagt ny bebyggelse, herunder mere detailhandel og højere bebyggelsesprocent, forudsætter udover ny lokalplan også et tillæg til Kommuneplan 2015.

I kommuneplantillægget hæves den maksimale bebyggelsesprocent i Kommuneplan 2015 ramme nr. 1953 til blandede boliger og serviceerhverv (C2) fra 150 til 160, og afgrænsningen af Frederikssundsvej Bymidte ændres, så hele projektet er omfattet. Desuden hæves det maksimale butiksareal til 57.000 bruttoetagemeter og der gives mulighed for en stor udvalgsvarebutik på op til 5.000 bruttoetagemeter.

Intern høring

Lokaludvalget har i 2017 indsendt et høringssvar til den interne kommunale høring. Hovedpointerne var: 1) bekymring om trafikforhold; 2) klimatilpasning; 3) et ønske om at opretholde og udbygge Frederikssundsvej som strøggade ved at placere udadvendte servicefunktioner mod Frederikssundsvej og etablere bredt fortov, udeservering og lignende; samt 4) et ønske om at undersøge effekten på det lokale handelsliv.

Forvaltningens har i indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen indskrevet følgende bemærkninger til Lokaludvalgets hovedpointer i høringssvaret:

  1. Det er beregnet, at projektet vil generere 6.800 ture i bil, hvoraf 1.800 er trafik til den eksisterende detailhandelsbutik på Frederikssundsvej. Størstedelen af den ekstra trafikbelastning vil være på Gadelandet. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at Frederikssundsvej som strøggade/indfaldsvej og Gadelandet som bydelsgade med deres bredder og trafikbelastning er dimensionerede til at håndtere den yderligere trafik.
  2. Der stilles krav om grønne tage. Der er med stort set fuld bebyggelse af hele grunden ikke mulighed for nedsivning i projektet, men regnvand fra projektets friarealer og tage kan kobles til planlagte skybruds- og forsinkelsesveje i området når disse anlægges.
  3. Mod Frederikssundsvej er der planlagt en mindre pladsdannelse med mulighed for udeservering. Mod Frederikssundsvej er givet mulighed for at indpasse cafe, restaurant eller lignende i stueetagen, og der stilles krav om stor grad af åbenhed mod de omgivende veje. Blandt andet skal der mod Frederikssundsvej og den sydlige del af Kobbelvænget være mulighed for direkte indgang til butikker fra gaden.
  4. I dag er der et lavt og faldende antal udvalgsvarebutikker, blandt andet på grund af konkurrence fra butikscentre udenfor kommunen. Forvaltningen vurderer, at den eksisterende lokale handel kan opleve en negativ effekt, men at et nyt knudepunkt vil styrke Husums lokale handelsliv og give nye attraktive muligheder for at bydelens borgere kan købe ind lokalt. Nogle af de eksisterende butikker forventes at ville flytte til centret.

Borgermøde

Teknik- og Miljøforvaltningen har spurgt om Lokaludvalget vil være med til at lave et borgermøde.

Forvaltningen har ikke et budget til afholdelse af borgermøder, men står for afvikling, deltagelse af fagpersoner og informationsmateriale.

Hvis Lokaludvalget ønsker forplejning, annoncering i Brønshøj-Husum Avis og afholdelse i et lokale, som kræver lokaleleje, skal Lokaludvalget afse en bevilling til mødet.

Det foreslås at et borgermøde afholdes i uge 24 (midt juni).

Borgermødet kan afholdes på EnergiCenter Voldparken eller Husum Skole.

Løsning

Lokaludvalget bevilger 10.000 kr. til et borgermøde.

Det besluttes også, om det er det fungerende fagudvalg eller en nedsat ad-hoc-arbejdsgruppe, som følger planlægningen af borgermødet og laver udkast til høringssvar.

Økonomi

Der gives en rammebevilling på 10.000 kr., som skal dække udgifter til annoncering, forplejning, lydudstyr mv.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) behandlede lokalplanforslaget den 19. marts 2018, hvor sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med ønske om mere information. Til TMU’s behandling igen den 9. april er lagt yderligere to bilag på sagen om hhv. almene boliger og ungdomsboliger. Herefter godkendes planforslagene af Borgerrepræsentationen, hvorefter forslaget sendes i høring i otte uger. Den endelige vedtagelse af planforslagene sker forventeligt ultimo 2018.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. Byudviklingsudvalget fungerer som arbejdsgruppe.

Der arbejdes med datoen 14. juni for borgermødet.