24. Husumforbindelsen, brev til Teknik-og Miljøforvaltningen (2018-0108208)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender udkast til brev vedr. Husumforbindelsen.

Problemstilling

Københavns Kommune er i gang med at planlægge Husumforbindelsen, en cykel- og gangsti som skal forbinde Ruten i Tingbjerg med Husum Skole og Husumparken. Husumforbindelsen vil gøre det mere trygt og sikkert at cykle og gå i Husum – blandt andet for børn og unge, der skal til og fra skole og fritidsaktiviteter i bydelen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i februar haft et møde med Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Byudviklingsudvalg, hvor udkast til linieføring blev fremlagt og diskuteret. Efterfølgende har forvaltningen foranstaltet en borgerdialog, hvor relevante aktører i området er blevet inddraget - herunder et åbent borgermøde 18. marts, hvor Brønshøj-Husum Lokaludvalg var medarrangør.

Det færdige forslag til Husumforbindelsen kommer i offentlig høringen henover sommeren 2018 og forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune i efteråret 2018. Etableringen af Husumforbindelsen forventes påbegyndt i starten af 2019.

Husumforbindelsen og Naturbyen

Cykel- og gangstien følger det eksisterende vejnet langs Korsager Allé og ned ad Kobbelvænget. Mellem Kobbelvænget og Vestvolden forslår forvaltningen, at stien føres igennem området mellem EnergiCenter Voldparken og Vestvolden, for derefter at krydse over til Tingbjerg af en nyetableret bro (se bilag).

Denne linjeføring har dog den implikation, at den går igennem det byggefelt, der er udlagt til Naturbyen - et naturcenter, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder på at etablere. Linjeføringen vil derfor kunne besværliggøre etableringen af Naturbyen. 

Løsning

Lokaludvalget godkender vedlagte brev, som sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Videre proces

Sekretariatet sender brevet til Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Beslutning

Brevet blev godkendt med en tilføjelse, hvor der opfordres til at samarbejde med AAB38 om at finde en linjeføring langs matrikelgrænsen til boligforeningen (der gives mandat til Freddy Ingvorsen til at formulere tilføjelsen).