3. Nedsættelse af fagudvalg (2018-0089227)

Tidligere beslutninger

22-03-2018: Lokaludvalget nedsatte en arbejdsgruppe som fik til opgave at udarbejde forslag til en fagudvalgsstruktur. Arbejdsgruppen bestod af Michael Hoff, Ernst Sørensen, Rasmus Jensen, Kirsten Møller, Christoffer Rosenkrands, Palle Lolk og Jarl Feyling.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,  

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter arbejdsgruppens forslag til fagudvalgsstruktur

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg nedsætter et antal fagudvalg og godkender den videre proces af organisering af fagudvalgene

Problemstilling

Arbejdsgruppemedlemmerne Ernst Sørensen, Rasmus Jensen, Kirsten Møller og Christoffer Rosenkrands har afholdt et møde og stiller på den baggrund følgende forslag til fagudvalgsorganisering:

Der nedsættes tre faste fagudvalg:

  • Social, Sundhed, Beskæftigelse og Integration 
  • Fritid og Kultur
  • Byudvikling og Miljø

Baggrunden for forslaget er et ønske om at spejle Borgerrepræsentationens fagudvalgsstruktur. Ved at tilpasse Lokaludvalgets fagudvalg til de politiske udvalg på rådhuset, styrkes kontakten til rådhuset og det gøres lettere at lave netværks- og lobbyarbejde samt følge med via de politiske udvalgs referater. 

Socialområdet, sundheds- og omsorgsområdet samt beskæftigelses- og integrationsområdet er slået sammen, da områderne overlapper og der forventes forholdsvist få sager på disse områder, hvor Lokaludvalget bliver bedt om at afgive høringssvar. Arbejdsgruppen foreslår, at der ikke oprettes et udvalg for børne- og ungeområdet, da området forventes at have få sager, og de sager, der bliver, kan i stedet lægges ind under de andre fagudvalg.

De tre fagudvalg giver mulighed for, at medlemmerne kan engagere sig i flere områder, da færre fagudvalg betyder færre månedlige møder. Strukturen med kun tre fagudvalg lægger op til, at der nedsættes flere arbejdsgrupper - både faste og ad hoc - når et fagudvalg ønsker at arbejde med en sag, fx en kommunal høring eller et projekt igangsat af Lokaludvalget som fx Naturbyen eller 2700Kulturdag. Lokaludvalget kan også nedsætte arbejdsgrupper, der går på tværs af fagudvalgene. 

Hvis Lokaludvalget vurderer, at arbejdspresset i et fagudvalg er for stort eller et fagudvalgs arbejdsområde er for bredt, kan fagudvalgene senere splittes op.   

Arbejdsgruppen foreslår at ansøgninger til Bydelspuljen behandles i de enkelte fagudvalg fremfor at nedsætte et puljeudvalg, der selvstændigt forbehandler ansøgninger til Bydelspuljen. Puljeansøgninger forbehandles dermed først i fagudvalgene og senere i forretningsudvalget, inden Lokaludvalget træffer beslutning om tildeling af støtte på et lokaludvalgsmøde. Dette er samme pulje-model som Lokaludvalget har arbejdet ud fra i 2014-2018. 

Løsning

Lokaludvalget nedsætter et antal fagudvalg og godkender den videre proces for organisering af fagudvalgene.

Videre proces

Fagudvalgene mødes inden lokaludvalgsmødet den 17. maj, hvor de 1) behandler løbende sager og 2) indstiller en eller flere formandskandidat(er) og 3) laver en mødeplan.

På mødet den 17. maj vælges formænd for alle fagudvalg. Fagudvalgsformændene udgør sammen med formandsskabet forretningsudvalget.

Tirsdag den 22. maj kl. 19 afholdes åbent møde for alle om muligheden for at engagere sig i fagudvalgene. Der laves fælles annonce for intromødet, hvor man kan høre lidt om alle fagudvalg. Alle fagudvalg opfordres til at sende en eller flere medlemmer som medværter til dette intromøde. Mødet er særligt rettet mod suppleanter og aktive borgere og har til formål at vise vej ind i fagudvalgsarbejdet.

Fagudvalgenes møder i juni (omkring uge 23) laves som åbne møder med henblik på at modtage nye interesserede kræfter på baggrund af intromødet den 22. maj. Sekretariatet indrykker en annonce i Brønshøj Husum Avis med alle datoer for velkomstmøder i fagudvalgene.

 

Beslutning

Det blev besluttet at nedsætte fem faste fagudvalg:

  • Kulturudvalget
  • Miljøudvalget
  • Byudviklingsudvalget
  • Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget

Fagudvalgsstrukturen evalueres efter to år.