25. Høring vedr. investerings- og effektiviseringsstrategi fra Kultur- og Fritidsudvalget (2018-0095802)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter høring om investeringsforslag til kommunens Budget 2019
  2. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen

Problemstilling

Københavns Kommune arbejder hvert år med en effektiviseringsstrategi, der skal imødekomme sparekrav pålagt af staten, som sikrer midler til flere udgifter som følge af flere borgere samt nye politiske prioriteringer som fx etablering af nye skoler og idrætshaller. Borgerrepræsentationen har afsat en investeringspulje, der kan søges af de enkelte forvaltninger i kommunen med henblik på at foretage investeringer, der bidrager til omstillingen.

Som led i effektiviseringsstrategien skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år beslutte effektiviseringer for ca. 20 mio. kr. inden for eget område.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 15. marts 2018 at sende en række investerings- og effektiviseringsforslag i høring hos lokaludvalgene. Det drejer sig om:

1. Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer
2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling fase 2
3. FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehaller om sommeren
4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur
5. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller
6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere
7. Fastfrysning af tilskud
8. Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet
9. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinstitutioner
10. Læselyst og engagerede borgere
11. Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Kultur- og Fritidsforvaltningen er på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget interesseret i bemærkninger til forslagene og ønsker særligt svar på om der er specifikke opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan forslagene kan påvirke borgerne på i Brønshøj-Husum, som Kultur- og Fritidsudvalget bør kende.

Lokaludvalgets proces

Som et led i høringen inviterede forvaltningen den 11. april medlemmer af Brønshøj-Husum og Bispebjerg Lokaludvalg til et møde, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til effektiviserings- og investeringsforslagene. På mødet deltog chef for KulturNord Jan Lindboe og økonomichef Annegrete Vallgårda fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Sekretariatet har på Kirstens Møllers opfordring sendt høringsmaterialet til centrale aktører på kultur- og fritidsområdet og givet mulighed for indsendelse af bemærkninger til lokaludvalget. Materialet er sendt til ECV, Tingbjerg Kulturhus, Pilegården, de tre bibliotekter, Bellahøj Svømmehal samt omkring 10 idrætsforeninger. Der er indtil videre ingen, som har reageret på høringen.

Løsning

Kirsten Møller, Stine Skot, Palle Lolk og Søren Axel Cloos, som deltog i forvaltningens møde, orienterer om høringen og mødet. Lokaludvalget drøfter og godkender derefter udkast til høringssvar, som er eftersendt på e-mail til Lokaludvalgets medlemmer.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret til fristen, som er den 20. april 2018. Kultur- og Fritidsudvalget skal på sit møde den 25. april 2018 beslutte, hvilke investerings- og effektiviseringsforslag, der skal indgå i forhandlingerne om kommunens Budget 2019.

 

Beslutning

Hans Christensen fremlagde en forkortet udgave af det af Kirsten Møller rundsendte høringsbrev. Brevet blev godkendt.