22. Ansøgning om støtte til "Kvindefestival 2018" (2018-0096158)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 25.000 kr. til projektet "Kvindefestival 2018"

Problemstilling

Organisationen Interkulturelt Kvinderåd (hjemhørende på Nørrebro) søger støtte til at afholde en kvindefestival den 25. august 2018 til Kulturhuset Pilegården. Som optakt til festivalen afholdes tre kulturelle dialog- og oplægsmøder, ligeledes i Kulturhuset Pilegården. Formålet med kulturarrangementerne og festivalen er at styrke billedet af kvinden i samfundet via kunst og kultur.

Den 17. juni: Dokumentarfilmen ”Barn af umulig kærlighed” af den prisvindende irakisk-danske filminstruktør Rania M. Tawfik.

Den 28. juli: Foredrag ved forfatter Sara Omar om bogen ”Dødevaskeren”.

Den 10. august: Debat om den feministiske bevægelse i Irak og Danmark med besøg af den feministiske journalist Suad al Jazairi.

Aktiviteterne til festivalen er bl.a. modeshow, musikoptræden, kunstudstilling, digtoplæsning, folkedans og aktiviteter for børn.

Arrangementerne er gratis og åbne for alle uanset køn og etnicitet. Ansøger forventer ca. 500 deltagere.

Der gøres reklame for arrangementerne via plakater, foldere og mailinvitationer på forskellige sprog, egen og samarbejdspartneres hjemmesider og Facebooksider, sende pressemeddelelse til Brønshøj Husum Avis og oprette arrangementet på 2700Bydelsportal.

Festivalen arrangeres i samarbejde med den lokale forening Tingbjerg Eves Univers, som er ansvarlig for deltagelse i modeshow samt opførelse af marokkansk musik. Sekretariatet har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Tingbjerg Eves Univers på, at foreningen er samarbejdspart på projektet.  Kulturhuset Pilegården er samarbejdspart og stiller lokaler gratis til rådighed.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Forventede udgifter: 30.000 kr.

Støtten søges til honorarer, PR, transport, forsikring af frivillige og administration.

Ansøger bidrager til projektet i form af frivilligt arbejde. Al projektledelse og afholdelse af festivalen forgår på frivillig basis.

Lokaludvalget behandlede den 14. december 2017 en ansøgning fra samme ansøger om et lignende projekt. Lokaludvalget gav afslag med følgende bemærkning: ”Der gives afslag på støtte til projektet som det er beskrevet i ansøgningen. Begrundelsen for afslaget er, at festivalen, herunder aktiviteterne, er mangelfuldt beskrevet i ansøgningen. Desuden er Lokaludvalget ikke overbevist om projektets lokale forankring. Det bemærkes dog, at Lokaludvalget gerne vil behandle en eventuel ny ansøgning, hvis ansøger får rettet op på de mangler den fremsendte ansøgning har.”

Løsning

Projektet bevilges delvis støtte på 25.000 kr. Posten "Forsikring" støtte ikke. Lokaludvalget mener, at udgiften til forsikring af frivillige må forventes at være en udgift, der afholdes som en del af Interkulturelt Kvinderåds normale foreningsdrift og ikke skal finansieres af projektstøtte fra Lokaludvalget. Lokaludvalget giver ifølge udvalgets vedtagne støttekriterier normalt ikke støtte til driftsudgifter.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og projektet bevilges delvis støtte på 25.000 kr.