. Ansøgning om støtte til "Weekend for børn i Brønshøj, Husum og Tingbjerg" (2020-0864819)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Weekend for børn i Brønshøj, Husum og Tingbjerg" 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Bibliotek søger sammen med Brønshøj Bibliotek, Kulturhuset Pilegården og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus om støtte til en række weekendaktiviteter for børn og unge i perioden januar til juni 2021. Aktiviteterne afholdes på de fire kulturinstitutioner. 

Der er tale om kulturelle aktiviteter som for eksempel børneteater, forfatterbesøg og kreative workshops. Ansøger forventer at indsatsen "Weekend for børn" kommer til at bestå af i alt 12 aktiviteter, der endnu ikke er fastlagt i forhold til indhold og dato.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn og unge og deres forældre og bedsteforældre fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Aktiviteterne er gratis og åbne for alle. Ansøger forventer i alt 800 deltagere. 

Der gøres reklame for aktiviteterne i et selvstændigt, trykt program. Desuden via de fire kulturinstitutioners sociale medier og hjemmesider og via plakater. Ansøger vil forsøge at få omtale af indsatsens aktiviteter i lokalavisen og få kontakter og lokale netværk som fx de boligsociale helhedsplaner i Husum og Tingbjerg m.fl. til at hjælpe med PR.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 60.000 kr.
Forventede udgifter: 128.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 68.000 kr. 

Projektet rummer udgifter til honorarer til kunstnere samt til tryk af program. Ansøger bidrager med medarbejdertimer til planlægning af indsatsen og afholdelse af arrangementerne, PR m.m. (forventet 240 arbejdstimer).

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der savnede mere viden om de konkrete aktiviteter for at kunne tage stilling.

Ansøgningen har også været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der også ønskede mere information om programmet og synes at projektet som det er beskrevet i ansøgning i lidt for høj grad karakter af en rammebevilling. På det daværende grundlag ønskede udvalget ikke at støtte, men udvalget er som sådan positivt stillet overfor projektet, særligt fordi det også har til formål at samle folk på tværs af kvarterer.

Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med ansøger, som har sendt materiale indeholdende et foreløbigt program og eksempel på et program fra et lignende projekt på Nørrebro. Materialet er medsendt til lokaludvalget som bilag til ansøgningen. 

Ansøgningen har også været behandlet i forretningsudvalget. Forretningsudvalget indstiller til afslag ud fra en økonomisk prioritering. Udvalget finder, at der er tale om et forholdsvist stort ansøgt beløb set i forhold til den foreliggende beskrivelse af projektet og ønsker på den baggrund ikke at bevilge midlerne til det samlede projekt. Udvalget ser hellere, at Kultur N løbende søger støtte til enkelte arrangementer. Udvalget ønsker, at lokaludvalget inviterer Kultur N til dialog om anvendelsen af lokaludvalgets puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget ønsker at behandle ansøgninger til enkelte dele af projektet - og ikke hele projektet.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at give afslag på støtte til projektet "Weekend for børn i Brønshøj, Husum og Tingbjerg".