. Meddelelser

Sagsfremstilling

 

Møde om København som UNESCO World Capital of Architecture i 2023

I foråret besluttede TMU, KFU og ØU at bevilge midler fra Københavns Kommunes megaeventpulje til fejring af titlen UNESCO World Capital of Architecture i 2023. Ambitionen er at markere Københavns arkitektur i samarbejde med en række relevante aktører, erhverv og organisationer – og københavnerne i særdeleshed. Under overskriften Copenhagen in Common – vi har København til fælles, vil vi gerne rette fokus mod vores fælles omgivelser, arkitekturen i København. Centralt for arkitekturåret 2023 er, at det skal forankres lokalt i alle bydele og derfor vil stadsarkitekt Camilla van Deurs og programleder Kristine Munkgård Pedersen gerne invitere alle lokaludvalgene til et Teams-møde d. 15. december kl. 19.00, hvor de fortæller om planerne for året og drøfter lokaludvalgenes rolle i forhold til en god forankring. Se også arkitekturårets hjemmeside www.copenhagenincommon.kk.dk

Sekretariatet har udsendt invitationen til lokaludvalget. Se bilag for ansøgning til megaeventpulje.

 

Invitation fra Ren Natur om at deltage i projektet

For at nedbringe mængderne af henkastet affald i naturen har Hold Danmark Rent (HDR), udviklet en frivillighedskoncept, der hedder Ren Natur. ( www.rennatur.org)

Kort fortalt går det ud på, at Ren Natur i samarbejde med kommunerne udvælger lokale områder eller strækninger, som udbydes til lokale frivillighedsforeninger, der får til opgave at samle affald i det anviste område.

For deres arbejde modtager de sponsorpenge, som skal anvendes i deres forening til foreningsfremmende aktiviteter eller investeringer. Der udbetales 3000 til hver forening

Konceptet blev testet i 2018 og har siden kørt i op mod 40 kommuner i Danmark. Det koster årligt 15.000 kr., at deltage. Første år koster det 5000. 

Ren Natur har været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, da København ikke er blandt de 40 kommuner. TMF har dog afvist samarbejdet, da de ikke længere har en frivillighedskoordinator, og henviser til lokaludvalgene. 

Fra kredsen af miljømedarbejdere i lokaludvalgene er det blevet foreslået, at man i alle 12 lokaludvalg/eller pågældende fagudvalg drøfter denne henvendelse. På Miljønetværksmødet primo februar vil der blive foretaget et opsamling af drøftelserne med henblik på at komme med en samlet tilbagemelding til Ren Natur.

 

Klimakonference d. 20. november

Valby lokaludvalg havde inviteret til klimakonference d. 20. november. Her deltog Pia Rasmussen, suppleant og medlem af Miljøudvalget.

Sekretariatet har udsendt referat fra konferencen.

 

Lokalplan Kobbelvænget

Økonomiudvalget godkendte på deres møde d. 1. december lokalplan Kobbelvænget, der nu oversendes til endelig vedtagelse hos BR. Lokaludvalget afholdt borgermøde om lokalplan for Kobbelvænget i august og har indsendt høringssvar herom.

Læs ØUs behandling af sagen, protokolbemærkninger, høringssvar mv. her: | Københavns Kommune (kk.dk)

 

Tryghedspartnerskab for Tingbjerg og Husum Nord

Økonomiudvalget godkendte på deres møde d. 8. december Tryghedspartnerskabsaftalen for Tingbjerg og Husum Nord gældende i en 4-årig periode. Det geografiske område for partnerskabet udvides til også at omfatte Skolevangen 1 og 2.

Tryghedspartnerskaberne har som målsætning at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i udsatte områder af København gennem tværgående, lokalt samarbejde. Hovedgrebet er et tæt og forpligtende samarbejde mellem partnerskabernes deltagere, som består af Københavns Kommunes syv forvaltninger, Københavns Politi, SSP samt de almene boligorganisationer i områderne.

Erfaringer fra partnerskaberne viser, at den tværgående samarbejdsmodel er effektiv. Fælles for partnerskabsområderne er, at der er et historisk lavt niveau af borgervendt kriminalitet, men at utrygheden fortsat er markant højere end gennemsnittet for København. Samtidig er områderne Tingbjerg/Utterslevhuse og Hørgården på Amager begge på statens ghettoliste.

Økonomiudvalgets behandling af sagen og Tryghedspartnerskabets aktiviteter kan læses her: 

| Københavns Kommune (kk.dk)

På lokaludvalgsmødet i januar 2021 deltager en medarbejder fra Tryghedspartnerskabet for at fortælle om partnerskabet i Tingbjerg og Husum Nord samt for at fremlægge resultaterne af omdømmeanalysen - udsendt i lokaludvalgets borgerpanel i efteråret 2020.

 

Kaffemøde for nye medlemmer og suppleanter udskudt til 14. december

Kaffemøde for nye medlemmer og suppleanter er udskudt til 14. december kl. 19.15-21.00 - og afholdes digitalt via Microsoft Teams.

 

Henvendelse fra NOAH-trafik om Lynetteholmen og havnetunnel

Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra NOAH-trafik, der vurderer, at Lynetteholmen og havnetunnelsen vil øge privatbilismen til skade for KKs ambitioner om en grøn og bæredygtig udvikling. Samtidig belastes andre kommuner med manglende byudvikling samt øget trafikbelastning. 

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

 

Borgerrepræsentationens mødeplan for 2021

Borgerrepræsentationens mødeplan for 2021 ses her: brs_moededatoer_for_2021_-_25112020.pdf (kk.dk)

 

 

Beslutning

UNESCO World Capital of Architecture i 2023

Kirsten Møller oplyser, at hun deltog i præsentationen af København som UNESCO World Capital of Architecture i 2023. Her er allerede mange interessenter involveret. De lokaludvalgsmedlemmer, der deltog i præsentationsmødet, foreslog, at bydelsplanerne medtænkes. Kirsten Møller har konkret foreslået til præsentationsmødet, at borgerinddragelsen omkring Brønshøj Torv medtages – endvidere at byudviklingen i Tingbjerg medtages. Kirsten Møller opfordrer til, at lokalvalget overvejer, hvad lokaludvalget derudover gerne vil præsentere fra bydelen, som kan være interessant for arkitekter fra hele verden.

 

Ren Natur

Ida Jørgensen, formand for Miljøudvalget oplyser, at Miljøudvalget endnu ikke har behandlet REN NATUR – og vil gerne drøfte det på kommende møde d. 11. januar. Lokaludvalget drøfter det efterfølgende på lokaludvalgsmøde d. 28. januar 2021.

 

Praktiserende læger indtænkes i byudvikling:

Hans S. Christensen oplyser, at lokaludvalgsformændene ved seneste møde i Mødeforum, drøftede manglen på praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling deltog på mødet og oplyste, at der nu er en aftale om, at hver gang der er en ny lokalplan, så rejses ønske om plads til praktiserende læger. PLO er ligeledes mere åbne for at gå ind i den kommunale problemstilling med mangel på praktiserende læger. Nu må lokaludvalget afvente, om ønsket til praktiserende læger i Kobbelvænget kan imødekommes.