. Lokaludvalgets arbejdsplan og budget 2021

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmødet d. 19. november 2020 besluttede lokaludvalget at afsætte 230.000 kr. i budget 2021 til eget projekt: 'Helhedsplan for Brønshøj Torv'.

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender budget for 2021. 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender arbejdsplan for 2021.

 

Problemstilling

Lokaludvalgets planer for 2021 - herunder de fem fagudvalgs ønsker til aktiviteter og budget - er af sekretariatet blevet samlet til et udkast til en arbejdsplan.

I arbejdsplanen beskriver hvert fagudvalg deres vision og de indsatser, de forventer at arbejde med i 2021. Til sidst i arbejdsplanen ses budget for de puljemidler, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fået stillet til rådighed til selvstændig varetagelse af Københavns Borgerrepræsentation i 2021. Dette sammenlignet med budgettet for 2020. Arbejdsplanen afsluttes med en mødekalender for alle fagudvalg samt ansøgningsfrister til Bydelspuljen.

 

Budget 2021

Budgettet vedrører Brønshøj-Husum Lokaludvalgs andel i Borgerrepræsentationens bevilling til lokaludvalgenes puljemidler. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.584.900 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2021. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen.
 
Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 
 

Arbejdsplan 2021

Arbejdsplanen rummer de aktiviteter, som lokaludvalget og fagudvalgene planlægger at gennemføre i 2021 inkl. budget.

Udover 230.000 kr. til 'helhedsplan for Brønshøj Torv', besluttet på lokaludvalgsmødet i november, er de største budgetmæssige ændringer i arbejdsplanen, sammenholdt med arbejdsplanen for 2020, følgende:

  •  Fejring af Bellahøj Friluftsscene: Kulturudvalget planlægger en fejring af renoveringen af Bellahøj Friluftsscene d. 4.-5. juni. Fejringen planlægges og afholdes i samarbejde med Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg, formænd fra Bellahøjhusene, TMF og Kultur N.
  • 2700Kulturdag: Tidligere år har lokaludvalget afsat 300.000 til 2700Kulturdag samt 15.000 kr. til aktiviteter i lokaludvalgets telt på selve kulturdagen. I denne arbejdsplan er der afsat færre midler til 2700Kulturdag i 2021. Lokaludvalget har endnu ikke taget stilling til afholdelse af 2700Kulturdag i 2021, der er planlagt til 5.-6. juni. Det er samme weekend, som fejringen af Bellahøj Friluftsscene er planlagt til. Der kan derfor potentielt blive to store arrangementer, igangsat af lokaludvalget, samme weekend.
  • Bydelsguide 2022: Der er afsat færre midler til Bydelsguide i 2021 sammenlignet med 2020. 

Løsning

Arbejdsplanen og budgettet har været drøftet i Forretningsudvalget. FU foreslår en tredeling af det samlede puljebudget på 1.584.900 kr. således:

  • Pulje A (Bydelspuljen), til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr. (samme beløb som 2020)
  •  Pulje B til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af lokaludvalget og samarbejdspartnere: 586.900 (Nedjusteret fra 591.529 kr. i 2020)
  • Pulje C (Kommunikation): 140.000 kr. (Nedjusteret fra 172.150 kr. i 2020)

Forretningsudvalget har drøftet afholdelse af 2700Kulturdag i 2021 og foreslår, at endelig stillingtagen til afholdelse af 2700Kulturdag pga. uvished omkring corona udsættes til marts 2021. 

Forretningsudvalget har drøftet Bydelsguide i 2022 og foreslår, at denne erstattes med en skriftlig produktion af lokaludvalgets arbejde i forbindelse lokaludvalgsperiodens afslutning med valg til nyt lokaludvalg.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede arbejdsplanen og budgettet for 2021.

 

Hvis lokaludvalget skal fejre Bellahøj Friluftsscene og afholde 2700Kulturdag er det planlagt til samme weekend. Formanden foreslår derfor, at lokaludvalget aflyser 2700Kulturdag i 2021 – både ift. uvished om corona, hvor meget endnu er ukendt ift. evt. restriktioner i foråret, ligesom der ikke er afsat samme midler til 2700Kulturdag som tidligere år.

 

Lokaludvalget beslutter, at aflyse 2700Kulturdag i 2021 og prioritere fejring af Bellahøj Friluftsscene.

 

Lis Søkvist ønsker, at ønske om metro tilføjes under arbejdsplanens afsnit om Byudviklingsudvalgets indsatser.

 

Lokaludvalget vedtager herefter arbejdsplan og budget for 2021.