. Præsentation af borgerpanelets online brugerkortlægning af bynatur i Brønshøj-Husum

Tidligere beslutninger

Formanden traf i maj 2020 sammen med forretningsudvalget beslutning om at samarbejde med Københavns Universitet ved at udsende undersøgelse af borgenes brug af bynaturen ud til borgerpanelet. Lokaludvalget tog denne beslutning til efterretning på lokaludvalgsmødet d. 25. juni 2020.

 

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager præsentationen af resultaterne fra borgerpanelets online kortlægning af bynatur i Brønshøj-Husum til efterretning.

Problemstilling

Fra den 11. marts og i løbet af forårsmånederne i 2020 fik en række forbud, påbud og henstillinger som følge af Covid-19 pandemien stor indflydelse på danskernes hverdag. En stor del af de offentligt ansatte blev bedt om at passe deres arbejde hjemmefra, og virksomheder blev opfordret til at gøre det samme i videst mulige omfang. Skolebørn og studerende blev hjemsendt, og der blev indført forbud mod større forsamlinger. Overalt blev der henstillet til at ”holde afstand” og undgå unødig ”social kontakt”. Almindelige fritidsaktiviteter som sport i idrætsforeninger og motionscentre eller kulturelle tilbud som koncerter og biografoplevelser blev efterhånden også utilgængelige for danskerne. Denne forandrede virkelighed for danskerne gjorde forskergruppen ”Natur, parker og friluftsliv” ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, interesserede i, om grønne områder og naturen ville få en ny betydning for hverdagen, f.eks. som alternative møde- eller opholdssteder med gode muligheder for at holde afstand eller som ramme for motionsaktiviteter.

Københavns Kommunes forskellige Lokaludvalg blev i foråret 2020 kontaktet af Københavns Universitet med henblik på at anvende deres lokale borgerpaneler til undersøgelse af borgernes brug af bynaturen under første corona-nedlukning i foråret 2020. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge, hvilke udendørs steder og ruter københavnerne – i dette tilfælde Brønshøj-Husum – anvendte under nedlukningen af samfundet i foråret 2020, samt at undersøge om mønstret adskiller sig fra tiden før Covid-19 pandemien.

Undersøgelsen blev udsendt til Brønshøj-Husum lokaludvalgs borgerpanel i juni 2020.

 

Løsning

Søren Præstholm og Anton Stahl Olafsson fra Københavns Universitet fremlægger resultaterne af undersøgelsen for lokaludvalget. 

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Søren Præstholm fra Københavns Universitet gennemgår undersøgelsen for lokaludvalget.

Undersøgelsen viser overordnet, at 1/3 var mere ude end vanligt og 1/3 del brugte de grønne områder og bynaturen mere end vanligt under forårets corona-nedlukning. Brønshøj-Husum er i undersøgelsen kendetegnet ved, at mange har egne haver og bruger dem meget. Dertil viser undersøgelsen, at mange borgere i bydelen bruger grønne områder rekreativt rigtig tæt på deres bopæl.

Bellahøjmarken overvejes af Københavns Kommune - på sigt - at blive inddraget til campingplads. Derfor er lokaludvalget interesseret i at vide, hvor mange borgerne, der bruger stedet rekreativt. Det vil Søren Præstholm vende tilbage om, når han har resultatet af undersøgelser i andre bydele. Endvidere vil Søren Præstholm følge op på, om og i så fald hvordan brugen af bynatur i Brønshøj-Husum evt. adskiller eller har særkende sammenlignet med samme undersøgelse i andre bydele.

 Lokaludvalget takker for arbejdet og fortæller, at resultaterne er kommet med i Bydelsguide for 2021.

Sekretariatet eftersender oplægget fra Søren Præstholm til lokaludvalget.