. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

 

KULTURUDVALGET:

Digitalt infomøde om lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv og Brønshøj Gl. Skole som kulturhus

Kulturudvalget afholdt til online informationsmøde den 26. november med Stine Skot som ordstyrer. Her blev lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv præsenteret af Kirsten Møller og Søren Axel Cloos. Repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen præsenterede de foreløbige planer for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus. Det er håbet, at BR-politikerne vil give en anlægsbevilling som en del af overførselssagen i foråret 2021. Informationsmødet blev optaget og kan ses på lokaludvalgets hjemmeside.

Rundvisninger og dialogmøder på Brønshøj Gl. Skole

Kulturudvalget har i uge 49 afholdt en række små ’corona-sikre’ rundvisninger og haft dialog med interesserede borgere om Brønshøj Gamle Skole og hele Brønshøj Torv. Kommentarerne fra rundvisningerne vil indgå i arbejdet med en helhedsplan for Brønshøj Torv. 

Møde om fejring af Bellahøj Friluftsscene

Lis Søkvist, Kirsten Møller og Søren Axel Cloos har den 3. december deltaget i et møde om et arrangement til fejring af den nyrenoverede friluftsscene. I mødet deltog desuden repræsentanter fra Kultur N, Teknik- og Miljøforvaltningen, Bellahøjhusene og Vanløse Lokaludvalg. På mødet var den eninghed om, at der skal nedsættes en planlægningsgruppe til afholdelse af et arrangement i første weekend i juni 2021. Søren Cloos vil gerne være Brønshøj-Husum Lokaludvalgs repræsentant i planlægningsgruppen.

Jul i Vandtårnet

Kulturudvalget har den 6. december afholdt to koncerter med Marilyn Mazur (percussion) og Hans Ulrik (saxofon) i Brønshøj Vandtårn. Inden koncerterne blev lyset tændt på vandtårnet ved at interesserede via deres mobiltelefoner, tablets eller computere trykkede på en knap og da 500 havde trykket, tændte lyset. I alt 1332 personer var med til at tænde lyset. Kulturudvalget evaluerer arrangementet på deres møde i januar.

BYUDVIKLINGSUDVALGET:

Møde om Husumforbindelsen d. 3/12 på baggrund af henvendelse fra AAB38:

Byudviklingsudvalget mødtes 3/12 med repræsentanter fra Teknik-og Miljøforvaltningen. Ift. forbindelsens ruteføringen, har det været planen, at forbindelsen fra EnergiCenter Voldparken og til Vestvolden skulle føres igennem AAB38s areal (boligforeningen der ejer bebyggelsen mellem Kobbelvænget og Vestvolden). Men i øjeblikket er der ikke enighed mellem forvaltningen og AAB38 om, præcis hvordan linjeføringen skal gå. Hvis der ikke kommer en afklaring inden jul, bliver strækket mellem ECV og volden taget ud af enterprisen.

Arbejdsgruppen for trafiksikkerhed

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for trafiksikkerhed har nu afsluttet sit arbejde. Arbejdsgruppen har bestået af Alina Protsyk, Sune Vuorela, Jens Kristian Jensen, Thomas Bryde-Procida og Christoffer Rosenkrands (tovholder). Trafiksikkerhedsarbejdsgruppen blev nedsat som en ad hoc-arbejdsgruppe på lokaludvalgsmødet i august med det formål at bearbejde de mange henvendelser som lokaludvalget og lokaludvalgsmedlem Christoffer Rosenkrands modtog i kølvandet på de to tragiske ulykker på Frederikssundsvej i juni. Siden da har arbejdsgruppen afholdt fem arbejdsgruppemøder og arrangeret et online borgermøde om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej den 18. november. På mødet deltog Søren Troels Berg, fagkoordinator for trafiksikkerhed fra Teknik- og Miljøforvaltningen og  to politikere fra Teknik- og Miljøudvalget: Jakob Næsager (C) og Marcus Vesterager (A). Mellem 20-30 personer fulgte med i mødet hjemmefra og stillede spørgsmål og kommenterede undervejs. Optagelsen fra mødet er tilgængelig via lokaludvalgets hjemmeside. Der var afsat 10.000 kr. til borgermødet til kommunikation, forplejning og materialer. Det endelige regnskab er ikke afsluttet, men der er forbrugt omkring 7.000 kr.

Borgermødet havde til formål at sætte fokus på Frederikssundsvejs-strækningen fra Åkandevej til Bellahøj, som var den strækning, som flest borgere havde rettet henvendelse omkring. De henvendelser, som omhandler andre geografiske placeringer eller som ikke nåede at blive diskuteret på borgermødet, vil blive sendt til lokaludvalgets Byudviklingsudvalg til orientering.  

På det afsluttende møde evaluerede arbejdsgruppen arbejdsprocessen. Arbejdsgruppens medlemmer beskriver arbejdsprocessen som god og lærerig. Det har været motiverende at arbejde med en konkret opgave. De af arbejdsgruppens medlemmer, der er nye i lokaludvalget, synes det har været et godt første møde med lokaludvalgsarbejdet. I forhold til kommende ad hoc-arbejdsgrupper i lokaludvalget, mener arbejdsgruppen, at dialog om afgrænsning til de stående udvalg og et klart kommissorium for arbejdsgrupper er vigtigt.

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringerne til efterretning.

 

Arkitekttegninger af døre på Brønshøj Gamle Skole:

I forbindelse med rundvisningerne på Brønshøj Gamle Skole, er lokaludvalget af deltagende borgere blevet opmærksomme på ideer og ønsker fra borgerne om, at skolen lukkes mere op med døre i stedet for vinduer. Det ønske har Kulturudvalget indgivet til følgegruppen, der følger arbejdet med udarbejdelse af planlægningsbevilling/projektering af Brønshøj Gl. Skole som kulturhus.

Som supplement hertil, beder Kulturudvalget og formanden for lokaludvalget om, at lokaludvalget tager til efterretning, at lokaludvalget bruger 5.000 kr. af den nuværende ramme på 230.000 kr. til en helhedsplan for Brønshøj Torv. Den nuværende ramme er afsat på lokaludvalgsmødet i august 2020. Midler skal bruges til udarbejdelse af arkitekttegning, der kan visualisere ønsket med døre.

Lokaludvalget tager ovenstående til efterretning. Arkitekttegningerne forventes færdiglavet før jul.

 

Husumforbindelsen:

Det bekymrer beboerne, at der er planer om at anlægge cykelstien igennem deres boligområde, da det ikke vil bidrage til trygheden i boligområdet.

Sekretariatet oplyser, at etableringen af broen forventes udskudt til oktober 2021 pga. forsinkelse, herunder hensyn til flagermussæsonen.

Pernille Høholt-Larsen oplyser, at der ligeledes er udfordringer i Tingbjerg, da Københavns Kommune ikke kan udsætte anlægget af cykelstien. Det havde været bedre at koordinere og vente til opførsel af de nye rækkehuse.