. Ansøgning om støtte til "I Tingbjerg spiser vi sammen 2021" (2020-0866252)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "I Tingbjerg spiser vi sammen 2021" med 35.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Pensionist Center søger på vegne en arbejdsgruppe bestående af en række aktører i Tingbjerg støtte til at afholde en række spisearrangementer rundt omkring i Tingbjerg, med det formål at bekæmpe isolation og ensomhed. Arrangementerne afholdes 23.-29. april 2021, hvis corona-situationen tillader det, alternativt 7.-12. november 2021.

Der planlægges ind til videre otte arrangementer - med mulighed for flere - og fokuseres på arrangementer af forskellig størrelse, fra 10 til 150 deltagere.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle beboere i Tingbjerg, Utterslev Huse, Husum og Brønshøj. Nogle arrangementer målretter sig til specifikke aldersgrupper, og ved nogle arrangementer vil der være deltagerbetaling.

Arrangementet bliver til i et samarbejde mellem Tingbjerg Kirke, Tingbjerg Skole Områdesekretariatet for Helhedsplanen, Hjemmeplejen Husum Vænge, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Haven i Tingbjerg/Virketrang, Tingbjerg Pensionist Center, fædreklubben Baba og flere samarbejdspartnere er velkomne.

Der annonceres for arrangementerne i Brønshøj Husum Avis, på sociale medier, på bannere i området og der husstandsomdeles flyers.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Forventede udgifter: 85.000 kr.
Forventede indtægter: 45.000 kr.

Projektet rummer udgifter til madvarer, underholdning, PR, ekstra rengøring og værnemidler  samt service. De forventede indtægter stammer fra fondssøgning og fra deltagerbetaling. Arrangørerne bidrager med medarbejdertimer, frivillig arbejdskraft fra 30 frivillige og stiller lokaler til rådighed.

Tidligere tilsagn

Tingbjerg Pensionist Center og arbejdsgruppen har de sidste fire år afholdt "Tingbjerg spiser sammen", og lokaludvalget har tidligere støttet arrangementet, senest i 2020, med 35.000 kr. Lokaludvalget besluttede, at følgende besked skulle følge med tilsagnet i 2020: "Ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker, en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne."

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har været i dialog med ansøger om baggrunden for, at lokaludvalget søges om flere penge end sidste år. Ansøger svarer: 

"Baggrunden for ansøgning om en øget støtte denne gang er bla.:
1) Vi planlægger ud fra et forsamlingsloft på 10 personer.
2) Da alle initiativer handler om bekæmpelse af ensomhed og isolation, vil vi forsøge med nye aktiviteter med blandt andet hjemmeplejen og Tingbjerghjemmet (som i år ikke kunne deltage grundet meget strikse retningslinier): 
Stjernestunder: med mindre spisninger flere steder på samme tidspunkt – evt. i borgerens eget hjem (for den mest isolerede borger)
Flere arrangementer vil vi dublere/lave flere seatinger om nødvendigt.
3) udvikling af arrangement: Tingbjerg i ’80erne (spisning, tøj, optræden, storytelling)
På baggrund af de netop afsluttede arrangementer opsamles erfaringerne mhbp udvikling af nye initiativer især med fokus på involvering af de unge.
Medfinansiering:
I det kommende år  vil der indgå betydeligt flere frivillige samt flere medarbejdertimer til gennemførelsen."

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der indstiller projektet til fuld støtte på 40.000 kr.

Ansøgningen har også været diskuterer i forretningsudvalget, der set i lyset af udmeldingen til ansøger sidste år, ønsker at støttebeløbet nedjusteres. Forretningsudvalget indstiller til delvis støtte på 35.000 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at udvalget ønsker en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne.

Forretningsudvalget ønsker også, at følgende bemærkning afgives sammen med tilsagnet: "Ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker lokaludvalget en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne."

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte projektet "I Tingbjerg spiser vi sammen 2021" med 35.000 kr. 

Alina Protsyk, Stine Skot og Pernille Høholt-Larsen følger projektet.