7. Ansøgning om støtte til "Juleaften på Pejsegaarden" (2020-0192532)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter ansøgningen og træffer beslutning om enten Løsning A, Løsning B eller Løsning C

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet, såfremt der bevilges støtte på mere end 25.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening Pejsegaarden Charity søger støtte til at holde juleaften for udsatte familier i Pejsegaardens lokaler i Husum den 24. december 2020. Arrangementet rummer bl.a. julemiddag, musikalsk underholdning, træning med politibetjent for de unge, juletræ, julemand og julegaver. Deltagerne bliver transporteret hjem i gratis busser efter arrangementet.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er socialt sårbare familier, som ikke har menneskelige eller økonomiske ressourcer til at forberede og holde en juleaften for deres børn. Ansøger forventer 100 deltagere, ca. 35-40 familier med børn.

Ansøger samarbejder med bl.a. boligselskaber, jobcentre, kirker og andre foreninger om at 'visitere' familier til arrangementet.

Der annonceres for arrangementet på sociale medier herunder lokale Facebook-grupper og i lokalaviser.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 91.300 kr.
Forventede udgifter: 174.300 kr.
Forventede indtægter: 83.000 kr.

Projektet rummer udgifter til gaver, forplejning, bustransport, materialer, rengøring m.m. Ansøger stiller lokaler til rådighed uden beregning. Omkring 35 frivillige bidrager med arbejdskraft til planlægning, indsamling og indpakning af gaver, madlavning, oppyntning, oprydning m.m. 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt ansøger uddybe samt redegøre for, hvordan udvælgelsen af deltagere finder sted og i hvor høj grad deltagerne er fra Brønshøj-Husum. Ansøger forklarer, at foreningen udvælger samarbejdspartnere med kendskab til målgruppen. Hver samarbejdsaktør får et vist antal pladser, som aktøren kan visitere familier til. I 2019 havde foreningen svært ved at finde lokale samarbejdspartnere og indgik derfor samarbejde med aktører uden for bydelen, men ønsker, at projektet fremadrettet skal være rettet mod familier fra bydelen. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der ønsker at støtte ansøgningen med en række forbehold i forhold til projektets lokale forankring. Sekretariatet har efterfølgende omformuleret forbeholdende til spørgsmål, som ansøger har svaret på:

Spørgsmål 1: Findes der klare/nedskrevne kriterier for, hvordan samarbejdspartnerne skal udvælge de deltagende familier og i så fald, hvordan lyder de kriterier?
Svar 1: Der er på nuværende tidspunkt ingen fastlagte kriterier, når familierne visiteres. Foreningen er som sagt forholdsvis ny. Indtil nu har de samarbejdspartnerne visiteret ud fra deres specifikke lokale kendskab til de pågældende familier. Hvor det kigges på i udvælgelsen er, at familien er udsat, har det svært økonomisk. Det er de færreste af samarbejdspartnerne, som har adgang til oplysninger om familiernes økonomi. Foreningen og samarbejdspartnerne har indtil nu hjulpet både familier på kontanthjælp, men også den enlige sygeplejerske-mor, som også kan have svære økonomiske udfordringer i forhold til at få pengene til at strække til alt det en juleaften indebærer.

Spørgsmål 2: Hvilke lokale samarbejdspartnere der er?
Svar 2: Børne- Unge Omsorgscenteret for Brønshøj/Husum, Tingbjerg Skole, Frederikssundsvej Skole, boligselskaberne AAB og KAB og Menighedshuset ved Brønshøj Kirke.

Spørgsmål 3: Handles der lokalt, når der handles ind til arrangementet og når der købes gaver?
Svar 3: Foretages 100% lokalt, blandt andet købes gavekortene til de deltagende familier i lighed med sidste år hos Føtex på Frederikssundsvej, hvor mange af lokalområdområdets borgere er ansat.

Spørgsmål 4: Hvor stor en andel af de familier, der inviteres, vil være lokale?
Svar 4: Hvis det overhovedet er muligt, vil de deltagende familier være lokale borgere, men dette vides ikke på nuværende tidspunkt. Såfremt det ikke lykkes de lokale samarbejdspartnere at visitere tilstrækkeligt med deltagere til juleaften, vil Foreningen brede samarbejdet ud til blandt jobcenter Rødovre, som tidligere har vist interesse for at deltage i samarbejdet.

Efter forretningsudvalget havde drøftet ansøgningen og ansøgers svar på spørgsmålene om lokal forankring m.v. var der ikke enighed i forretningsudvalget. Derfor indstiller formanden, at lokaludvalget træffer beslutning om en af følgende løsninger:

Løsning A: Projektet bevilges den ansøgte støtte på 91.300 kr. Lokaludvalget ser gerne at projektet så vidt muligt forankres lokalt, hvad angår deltagere, samarbejdspartnere, indkøb m.v.

eller

Løsning B: Projektet bevilges delvis støtte på 20.000 kr., som frit kan bruges på de i ansøgningen beskrevne udgifter. Begrundelsen for den delvise støtte er, at lokaludvalget vurderer, at projektets udgifter er forholdsvist høje set i forhold til projektets forventede netværksdannende effekt. Lokaludvalget ser gerne, at projektet så vidt muligt forankres lokalt, hvad angår deltagere, samarbejdspartnere, indkøb m.v.

eller

Løsning C: Der gives afslag på støtte. I begrundelsen for afslaget har lokaludvalget lagt vægt på, at der er tale om et arrangement med en afgrænset målgruppe, hvor lokaludvalget vurderer, at arrangementet i for høj grad har karakter af støtte til enkeltpersoner, til at arrangementet falder inden for Bydelspuljens formål. Desuden er lokaludvalget ud fra projektbeskrivelsen ikke overbevist om projektets lokale forankring.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om fuld støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet.

 

Lokaludvalget blev enige om ikke at give fuld støtte på 91.300 kr.

 

Lokaludvalget stemte om løsning B: 

Afstemning for løsning B: Pernille Høholt-Larsen, Palle Lolk, Tahira Ashraf, Ida Jørgensen, Christian Hesselberg, Jeppe Schmidt-Hansen, Sabah Quarasnane, Stine Skot.

Afstemning imod løsning B: Sune Vuorela, Torben Engel-Nielsen, Inge Jensen, Søren Axel Cloos, Freddy Ingvorsen, Kirsten Vibeke Møller, Christoffer Rosenkrands, Hans S. Christensen.

 

Formanden konstaterede, at der var stemmelighed, hvormed forslaget falder.

Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen.