9. Ansøgning om støtte til "Gelé Royal" (2020-0192561)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte "Gelé Royal" med 20.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Brønshøj Vandtårn søger støtte til udstillingen Gelé Royal, hvor en kunstner gennem lyd, videoprojektioner og scenografi m.m. arbejder med honningbier som tema. Udstillingen finder sted fra den 9. oktober til den 29. november 2020. Udstillingen har åben torsdag-søndag 13.00-17.00. En performancekoncert ledsager udstillingen. Den opføres til ferniseringen 9. oktober samt yderligere en aften. "Gelé Royal" er den tredje i en udstillingsrække i 2020, der sammenkobler vandtårnet med naturen og biodiversitet.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Udstillingen er gratis og åben for alle. Ansøger forventer 1500 gæster i udstillingsperioden.

Der gøres reklame for udstillingen via Brønshøj Vandtårn/Kulturhuset Pilegårdens kommunikationskanaler, herunder Brønshøj Vandtårns sociale medier, pressemeddelelse til dagspressen og udvalgte kulturmedier. Derudover produceres plakater, der ophænges over hele København. 

Udstillingen er et samarbejde mellem kunstneren selv og Brønshøj Vandtårn. Kulturhuset Pilegårdens øvrige ansatte, kommunikations- og projektarbejdere deltager i opbygning og kommunikationen omkring projektet. Foreningen Brønshøj Vandtårns medlemmer tilbydes at hjælpe med at passe udstillingen. 

Kunstneren har kontaktet bydelens folkeskoler og tilbudt workshops til alle 4. og 5. klasser. Der er ikke kommet svar retur endnu, men ansøger håber stadig at kunne realisere workshoppen “Børnenes Klangkar” for interesserede skoleklasser.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 35.000 kr.
Forventede udgifter: 171.118 kr.
Forventede indtægter: 101.118 kr.
Forventet egenfinansiering: 35.000 kr. 

Projektet rummer udgifter til honorar til kunstneren, videoproduktion, scenografi, komponist, instrumenter m.m. Indtægter stammer fra fondsansøgninger, hvor bevillinger fra Statens Kunstfond m.fl. allerede er givet og andre er ansøgt. Kulturhuset Pilegården bidrager med en egenfinansiering på 25.000 kr. og kunstnerne med egenfinansiering på 10.000 kr. Støtten søges til honorering af kunstneren bag udstillingen, samt til honorar til skrædder for kostumer til video og honorar for compositing og grading af video.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der gerne vil støtte udstillinger i vandtårnet, men finder at budget, finansiering og samarbejdsflader er uklare. Udvalget ønsker at støtte med 10 % af de endelige, samlede udgifter, dog maksimalt 20.000 kr.

Forretningsudvalget indstiller, at der gives delvis støtte på 20.000 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at lokaludvalget vurderer, at den netværksdannende effekt af projektet vil være begrænset.  

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om fuld støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget beslutter at støtte Gelé Royal med 20.000 kr.

Lokaludvalget vælger ikke en følgeperson, da støtten ikke overstiger 25.000 kr.