16. Godkendelse af høringssvar vedr. lokalplanforslag 'Kobbelvænget' (Gadelandet III) (2020-0140479)

Tidligere beslutninger

Den 25. juni 2020: Lokaludvalget besluttede at afholde borgermøde om lokalplanforslaget 'Kobbelvænget'. Borgermødet afholdtes tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 på EnergiCenter Voldparken.

Den 20. august 2020: Lokaludvalget besluttede at bemyndige Byudviklingsudvalget til at udarbejde et høringssvar på baggrund af lokaludvalgets drøftelser og input fra borgermødet, inden høringsfristen den 10. september 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager høringssvar vedr. lokalplanforslag 'Kobbelvænget' til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt forslag til lokalplan ”Kobbelvænget” i offentlig høring efter Borgerrepræsentationens godkendelse den 4. juni 2020. Høringsperioden løb fra den 10. juni 2020 til og med den 10. september 2020, og høringsmaterialet kan findes her: https://blivhoert.kk.dk/node/50537.

Lokalplanforslaget omfatter området mellem Frederikssundsvej, Gadelandet, Kobbelvænget og boligbebyggelserne Husumgård og Gadelandet. Lokalplanen afløser gældende lokalplan 198 Gadelandet II, som fastlægger anvendelsen af området erhverv.

Med lokalplanforslaget skal området udvikles med en blanding af boliger og erhverv. Lokalplanforslaget gør det muligt at nedrive og istandsætte de nuværende erhvervsbygninger og at bygge ungdoms- og familieboliger.

Løsning

Byudviklingsudvalget har udarbejdet et høringssvar på baggrund af lokaludvalgets drøftelser og input fra borgermødet den 25. august 2020 (se bilag), og sekretariatet har indsendt høringssvaret inden fristen den 10. september 2020. 

Videre proces

Lokalplanen skal endelig vedtages i henholdsvis:

  • Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020
  • Økonomiudvalget den 11. november 2020
  • Borgerrepræsentationen den 19. november 2020

Lokalplanen bekendtgøres den 25. november 2020.

Beslutning

 

Indstillingen blev godkendt.