4. Samskabelses Vestvolden - orientering om projektet v/TMF (2015-0258471)

Tidligere beslutninger

19.11.2015: Lokaludvalget godkender udkast til kommissorium for projektet, hvori det bl.a. stod, at projektledelsen skulle placeres i lokaludvalgssekretariatet. Dette kommissorium er dog sidenhen annulleret.

25.02.2016: Lokaludvalget godkender henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor en status på projektet og projektets organisering efterspørges.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Lokaludvalget tager forvaltningens orientering til efterretning
  2. at Lokaludvalget drøfter, hvordan udvalget kan indgå i samskabelsesprojektet

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har med en bevilling på 1,5 mio i budget 2016 igangsat 'Samskabelsesprojekt Vestvolden', som skal munde ud i et idékatalog over anlægsarbejder og aktiviteter.

Projektleder Louise Banke Kristensen og medarbejder Karen Kaas Lind deltager på mødet og fremlægger en procesplan (vedhæftet i bilag) og tager en dialog med Lokaludvalget om projektet.

Det kan overvejes, at tænke en sammenhæng til arbejdet med bydelsplan.

Forretningsudvalget har den 7. juni lavet en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget (TMU) med henblik på at afklare projektets relation til Naturbyen (se bilag). Brevet er i første omgang sendt til forvaltningen og det afventes om forvaltningen tilknytter brevet til sagsfremstillingen til TMU, eller om lokaludvalget skal sende brevet direkte til TMU inden deres behandling den 20. juni.

Løsning

Lokaludvalget drøfter samskabelsesprojektet med forvaltningen.

Økonomi

(ingenting)

Videre proces

Projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget planmæssigt den 20. juni. Idékataloget skal ligge til grund for udarbejdelse af budgetnotat til budget 2018.

Beslutning

Forvaltningens medarbejdere fremlagde procesplan og diverse dialogværktøjer til borger- og interessentinddragelse så som stemmetavle og idékort.

Det blev aftalt at lave et møde mellem lokaludvalgsrepræsentanter (Kirsten Møller og Freddy Ingvorsen og eventuelt andre interesserede) og forvaltningens projektmedarbejdere i august.