8. Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommerhøjskole" (2016-0229515)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 12.000 kr. til projektet "Brønshøj Sommerhøjskole".

Problemstilling

Brønshøj Menighedsråd søger støtte til afholdelse af sommerhøjskole den 26.-28.august 2016 i Brønshøj Sognecenter.

Sommerhøjskolens tema vil være "protest", som belyses ud fra socialpsykologiske, historiske, politiske og teologiske vinkler og der vil være en række foredrag, f.eks. om nej-sigere og gruppepres og kvindekamp i minoritetsmiljøer. Det nærmere program kan ses i vedhæftede bilag. Sigtet med højskolen er folkeoplysende og fællesskabsorienteret og ikke en kirke-højskole. Det er målet at skabe netværk og fællesskab, og at deltagerne bliver klogere på livet.

Da der ikke er nogen højskole i bydelen, er det et helt nyt tilbud, og ansøger håber, at sommerhøjskolen kan blive en tilbagevendende tradition. Højskolen henvender sig til alle interesserede og der forventes 40 deltagere. Der vil være en egenbetaling på 600 kr. (som primært dækker forplejning). Der annonceres i lokalpressen, med flyers og plakater samt sociale medier.

Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Forventede udgifter: 49.000 kr.

Forventede indtægter/egen medfinansiering: 34.000 kr.

Ansøger stiller herudover med frivilligt arbejde under sommerhøjskolen.

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget samt Kulturudvalget, der begge indstiller, at ansøgningen støttes med det ansøgte beløb på 15.000 kr. Kulturudvalget bemærket dog, at projektet ikke må indeholde kirkelig prædiken, men at sigtet skal være folkeligt og oplysende.

Forretningsudvalget indstiller, at ansøgningen støttes med 12.000 kr. til tre af de fem foredrag. De resterende to foredrag vurderes at være af religiøs karakter og falder derfor uden for formålet med puljen.

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At bevilge 15.000 kr. til projektet

eller

B. At bevilge delvis støtte på 12.000 kr. til projektet. Støtten øremærkes til de tre foredrag "Oprørets anatomi - fra dresseret medløber til utilpasset modstander", "Kvindekamp i minoritetsmiljøer" og "Populisme og proteststemmer - fænomenet Donald Trump". Begrundelsen for den delvise støtte er, at den resterende del af sommerhøjskolens program ikke kan udelukkes at være af forkyndende karakter og derfor vurderes at falde uden for formålet med puljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede ved afstemning at bevilge delvis støtte på 12.000 kr. til projektet. Støtten øremærkes til de tre foredrag "Oprørets anatomi - fra dresseret medløber til utilpasset modstander", "Kvindekamp i minoritetsmiljøer" og "Populisme og proteststemmer - fænomenet Donald Trump". Begrundelsen for den delvise støtte er, at den resterende del af sommerhøjskolens program ikke kan udelukkes at være af forkyndende karakter og derfor vurderes at falde uden for formålet med puljen.

Først blev der stemt om at bevilge den fulde støtte på 15.000 kr. For stemte fem (Kirsten Møller, Niels Jørgen Madsen, Morten D. Andersen, Pernille Høholt og Lis Søkvist).

Imod stemte otte (Erik Fisker, Hans S. Christensen, Laust Andersen, Palle Lolk, Tahira Ashraf, Christoffer Rosenkrands, Lars Søndergaard og Freddy Asger Ingvorsen).Ingen undlod at stemme. Forslaget faldt.

Herefter blev der stemt om at give delvis støtte på 12.000 kr. For stemte 12 (Erik Fisker, Lis Søkvist, Hans S. Christensen, Laust Andersen, Palle Lolk, Pernille Høholt, Tahira Ashraf, Christoffer Rosenkrands, Lars Søndergaard, Morten D. Andersen, Kirsten Møller, Niels Jørgen Madsen og Freddy Asger Ingvorsen). En stemte imod (Palle Lolk). Ingen undlod at stemme.

Peter Nejsum var inhabil.