9. Ansøgning om støtte til "Haven i Tingbjerg" (2016-0229517)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 10.000 kr. til projektet "Haven i Tingbjerg".

Problemstilling

Børne- Ungdomsforvaltningens (BUF) gadeplansteam i Husum-Tingbjerg søger støtte til aktiviteter i og udbygning af byhaven ved Virkefeltet i Tingbjerg henover sommeren 2016.

’Haven i Tingbjerg’ er startet af BUF og har siden februar 2015 skabt liv i det grønne område ved Virkefeltet. Projektet er et samarbejde mellem ungdomsklubben Klub3eren, Socialforvaltningens gadeplansprojekt (Ny Start) og gartnerne i boligselskabet FSB. Haven er på 1000 m2 og rummer pt. fælles og private højbede, due- og hønsehold, et mindre hus og redskabsskur.

Formålet med projektet er at aktivere udsatte unge, at skabe fællesskab på tværs af generationer og kultur og facilitere en læringsproces om dyrkning. Herudover er otte unge ansat i haven.

Ansøger søger om støtte til afholdelse af sommerfest, som blev afholdt den 03.juni 2016, indkøb af materialer til borde og bænke, fællesbede og fællesredskaber til ugentlige arbejdsdage.

Ansøger forventer 7-50 deltagere i form af lokale børn og voksne. Haven er åben for alle og der annonceres via sociale medier, samtaler i haven, plakater og telefonliste. Projektet laves i samarbejde med ungdomsklubberne i Husum og Tingbjerg, Socialforvaltningen, Det boligsociale i Tingbjerg og gartnere i Tingbjerg.

Ansøgt beløb: 22.900 kr. (dette fremgår ikke af ansøgningen, men er oplyst til sekretariatet)

Forventede udgifter: 22.900 kr.

Forventede indtægter: 1000 kr. (i form af salg af mad og drikke)

Anden medfinansiering: 20.000 kr. (løn til de unge betalt af Socialforvaltningen)

Lokaludvalget har tidligere støttet "Haven i Tingbjerg".

Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med 10.000 kr., da sommerfesten ifølge udvalgets opfattelse allerede er afholdt, og derfor ikke kan støttes, og da der heller ikke ydes støtte til inventar.

Ansøgningen har også været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med 13.000 kr., da der ikke ydes støtte til inventar som bordbænkesæt, vandtanke og redskaber.

Forretningsudvalget bakker op om Byudviklingsudvalgets indstilling med begrundelsen B, der er nævnt under "løsning".

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At bevilge 13.000 kr. til projektet. Begrundelsen for den delvise støtte er, at der ikke gives støtte til inventar som bordbænkesæt, vandtanke og redskaber.

eller

B. At bevilge 10.000 kr. til projektet. Begrundelsen for den delvise støtte er dels, at Lokaludvalget primært støtter aktiviteter fremfor inventar. Der gives dermed ikke støtte til bord-bænkesæt, vandtanke mm., og dels og at aktiviteter og arrangementer ifølge Bydelspuljens kriterier ikke må være afholdt eller annonceret på behandlingstidspunktet. Sommerfesten, der blev afholdt den 03.juni 2016, kan derfor ikke støttes.

 

Beslutning

Der bevilges delvis støtte på 9.500 kr. til projektet. Støtten gives til posten 'Materialer til højbede'. Begrundelsen for ikke at give den fulde støtte er dels, at Lokaludvalget primært støtter aktiviteter fremfor inventar. Der gives dermed ikke støtte til bord-bænkesæt, vandtanke mm. Og dels at aktiviteter og arrangementer ifølge Bydelspuljens kriterier ikke må være afholdt eller annonceret på behandlingstidspunktet. Sommerfesten, der blev afholdt den 3.juni 2016, kan derfor ikke støttes.