22. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter (2016-0039857)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Bydelsplan

  • Arbejdsgruppen mødes første gang 16. juni inden lokaludvalgsmødet.

  • Sekretariatet har udarbejdet og fået trykt postkort til brug ved borgerinddragelses arrangementer, fx på kulturdagen og til mosetræffet.

  • Freddy Ingvorsen, Kirsten Møller og Pernille Høholt og sekretariatet deltog 30. maj i en inspirationsdag, hvor de forskellige forvaltninger i Københavns kommune præsenterede en række af kommunens politikker, som kan inspirere til bydelsplanarbejdet.

  • PowerPoint Præsentationen fra LU 26. maj kan findes på ”Medlemshjørnet” på hjemmesiden under ”Dokumenter”. Her vil der løbende blive relevant materiale for bydelsplanarbejdet. Her vil samlingen af relevant data-materiale løbende blive udbygget.

  • Borgerrepræsentationen har vedtaget koncept for bydelsplanlægning den 26. maj. Se evt. videotransmission af den polititiske behandling her: http://kbhkommune-entwebtv.digizuite.dk/default.aspx?bhcp=1

 

Brønshøj-Husum Walks

Den 27.maj blev der afholdt Walks. Social- og Sundhedsudvalgets evaluering ses herunder.

 

Titel på projekt der evalueres:

 

 

Brønshøj-Husum Walks

 

 

Levede projektet op til projektets formål, hvordan eller hvorfor ikke?

 

Ja. Højt humør i grupperne, spæn­dende opgaver i mosen, fint arrange­ment i Café Pilen. Folkedanserne var lidt træge, men det gik. Enkelte perso­ner var mødt op det forkerte sted, og kom derfor lidt senere, men faldt hurtigt ind.

 

Nåede vi målgruppen, hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?

Ja, aktive ældre fra både aktivitetsforeningerne, og nogle ældre der bare kom og deltog.

 

Var der problemer med tidsplanen m.v., hvis ja, hvilke?

 

Nej. Fra folkedans og til slut i caféen fulgte tidsplanen.

Holdene fulgtes fint ad rundt til posterne i mosen og op i Pilegården.

 

Blev budgettet overholdt – hvis nej, hvorfor ikke?

 

 

 

Opfyldte projektet

succeskriterierne?

 

Ja. 38 betalende + nogle som kom lidt sent (ca. 43) / 8 fra Brønshøj Folke­danser Forening, 11 på posterne og 6 i

arrangement gruppen. I alt ca. 68 deltog.

 

 

Skal lokaludvalget prioritere, at lave projektet igen? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet så gøres endnu bedre?

 

 

Der var stor tilfredshed med arrangementet, så derfor vil vi gerne lave det igen, hvis SOSU holdet er nogenlunde

det samme.

Sekretariatet opfordrer alle fagudvalg til at udfylde evalueringsdelen af projektskemaet efter lokaludvalgets egne projekter er afholdt. Evalueringerne vil så blive udsendt under dette punkt i dagsordenen, gemt til eventuel planlægning det efterfølgende år og arkiveret på sagen i sekretariatet.

Beslutning

Erik Fisker takkede Ernst Sørensen og Social- og Sundhedsudvalget for deres gennemførsel af Brønshøj Walks samt Kirsten Møller og Kulturudvalget for deres gennemførsel af Interessenttræf i Vandtårnet og 2700Kulturdag.