23. Meddelelser ( )

Brønshøj Vandtårn

  • Interessenttræf i Vandtårnet den 27. maj gik godt. Omkring 50 personer deltog, herunder fem BR-medlemmer, lokale samarbejdsparter og andre kulturaktører som har ideer med vandtårnet.
  • Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 2. juni et medlemsforslag fra Enhedslisten om, at bede Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et budgetnotat til budget 17 om mulighederne for at anvende Brønshøj Vandtårn til kulturelle aktiviteter (basale sikkerhedsmæssige investeringer).

Ungeråd

Styregruppen arbejder på et statusnotat til Lokaludvalget og planlægger et temapunkt på augustmødet.

Høringer

Forskrift for udendørs musikarrangementer: Der er sendt et opdateret forskrift for udendørs musikarrangementer i offentlig høring (frist 16. september): Bellahøj Friluftsscene er fortsat med på listen fra Brønshøj-Husum bydel. På bydelsgrænsen er Bellahøjmarkenbny på listen Bellahøjmarken. Høringen behandles af Byudviklingsudvalget.

Tryghedsløft: Den offentlige høring vedr. småprojekter til at øge trygheden i byområderne løber til 12. juni. Byudviklingsudvalget har identificeret fire projekter, som holder sig indenfor rammen på de 50.000 kr. Byudviklingsudvalget indsender disse forslag på www.blivhoert.kk.dk til fristen. Herefter er det Økonomiforvaltningens forslag, at Lokaludvalgene skal have en form for koordinerende rolle ift. til at kvalificere og prioritere alle forslag indsendt i høringsperioden.

Bydelen

Højklasset busløsning -  manglende læskærme: På baggrund af borgerhenvendelser har Byudviklingsudvalget lave en henvendelse til TMF om læskærme, som tilsyneladende er fjernet fra projektet. Brevet er vedlagt i bilag.

Sundhedshus: Sekretariatet er blevet opmærksom på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune (SOU) den 28. januar 2016 vedtog en ny organisering for sundhedshusene i København. Den væsentligste forandring bliver, at sundhedshusene kun skal være for den syge borger – borgeren der har en kronisk sygdom eller dokumenteret behov for genoptræning, og forebyggelsesindsatsen rykkes ud af sundhedshusene og pr. 1. juli 2016 samles i én enhed, der placeres fysisk på Østerbro.

Der er et stort, skriftligt materiale tilgængeligt om omstruktureringen. Sekretariatet har lavet et kort notat, som er sendt til LU's Social- og Sundhedsudvalg

Nyt om medlemmer

Liberal Alliance har udpeget nye repræsentanter: Maria Louise Ebro Christensen er nyt medlem og Ole Vilstrup er ny 1. suppleant. Der er ingen 2. suppleant.

Christoffer Rosenkrands er pr. medio maj indtrådt på børne- ungeområdet i stedet for Tareq Abdulrahman.

Meddelelser fra sekretariatet

Marie Holm-Andersen er tilbage den 8. august fra barselsorlov. Barselsvikar Lea Præstbro Nielsen stopper i juli måned.

 

Beslutning

Erik Fisker fortalte, at Teknik- og Miljøforvaltnigen har svaret på Lokaludvalgets brev om læskærme på Frederikssundsvej. Nye læskærme vil blive sat op, så snart forvaltningen har udvalgt nye modeller.

Udvalgssekretæren orienterede om nødvendigheden af at finde alternative måder at udsende dagsorden på efter 1. juli, hvor PostDanmark fjerner A-brevene. En liste gik rundt, hvor medlemmerne kunne tilkendegive hvordan de fremover vil have dagsorden. Tilmeldingerne var således:

Ingen papir/kun elektronisk: Lars Søndergård, Christoffer Rosenkrands, Niels Jørgen Madsen, Tahira Ashraf, Janni Nielsen og Hans Christensen.

Udlevering af papirdagsorden på mødet (foruden elektronisk udsendelse): Morten D. Andersen, Kirsten Møller, Peter Nejsum, Pernille Høholt-Larsen, Palle Lolk.

Henter selv på ECV: Freddy Ingvorsen, Erik Fisker, Laust Andersen og Lis Søkvist.

SKAL have i postkassen: (Peter Nejsum: 'helst').

Mangler tilkendegivelse: Sheikh Mohammad Saleem, Mohamed Al Hamod, Sabah Qarasnane, Michael Hoff, Stig Kaspersen, Anette Thaulow og Ernst Sørensen.

Udvalgssekretæren bad medlemmerne underskrive samtykkeerklæring om, at sekretariatet må bruge billeder af medlemmerne på hjemmeside og facebook. Sekretariatet planlægger en portrætserie af medlemmerne på facebooksiden. En oversigt over tekster og billeder gik rundt til godkendelse og kommentering.