10. Refusion af udgifter til internetforbindelse (2018-0334571)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter, at refusion til lokaludvalgets medlemmer for udgifter til internetforbindelse fastlægges til maksimalt 175. kr. pr. måned med virkning fra 22. marts 2018 og resten af valgperioden. Refusionen betales af sekretariatets budget.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at lokaludvalgets medlemmer (men ikke suppleanterne) kan få tilbud om oprettelse og betaling af en internetforbindelse. Refusionen betales af sekretariatsmidlerne. Det er lokaludvalget selv, der beslutter, om udvalgets medlemmer skal have tilbud om internetforbindelse. Dette betyder, at betalingen af internetforbindelsen først kan begynde fra det tidspunkt, hvor lokaludvalget har vedtaget dette på et møde. Men lokaludvalget kan godt vedtage at udbetale refusion for internetforbindelse med tilbagevirkende kraft, fra det tidspunkt lokaludvalget er konstitueret.

Internetrefusionen er skattepligtig og det påhviler det enkelte lokaludvalgsmedlem at indberette til SKAT.

Taksten for internetrefusion ligger fra 1. januar 2014 på maksimalt 175 kr. pr. måned. Det betyder, at der kan ydes refusion for op til 2.100 kr. per medlem per år. Dog er 2018 ikke et fuldt år, da der kun kan ydes internetrefusion fra marts 2018, svarende til 1.750 kr.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs medlemmer tilbydes refusion for udgifter til internetforbindelse på maksimalt 175. kr. pr. måned med virkning fra 22. marts 2018 og resten af valgperioden.

Økonomi

Internet-refusionen betales af sekretariatets budget.

Videre proces

Hvert år skriver til lokaludvalgsmedlemmerne for at høre, hvem der er interesseret i internetrefusion i det pågældende kalenderår, samt at der fastsættes en tidsfrist for, hvornår sekretariatet skal have besked mhp. fastlæggelse af budget for det pågældende år.

Det påhviler det enkelte lokaludvalgsmedlem at indsende den nødvendige dokumentation for udgiften til sekretariatet indenfor en udmeldt frist, hvorefter muligheden for refusion bortfalder. I 2018 er denne frist 16. december 2018.

 

Beslutning

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.