12. Arbejdsplan og budget 2019 (2018-0323459)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender arbejdsplan og idékatalog for 2019

2. at Lokaludvalget godkender budget for 2019

Problemstilling

På baggrund af den proces lokaludvalget vedtog på møde den 23. august om udarbejdelse af en arbejdsplan for 2019, fremlægges nu en arbejdsplan og idékatalog til godkendelse og et samlet budget for de puljemidler Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fået stillet til rådighed til selvstændig varetagelse af Københavns Borgerrepræsentation i 2019. 

Arbejdsplan

Arbejdsplanen rummer de aktiviteter, som lokaludvalget har besluttet at gennemføre i 2019 og har budgetteret. Foreslåede aktiviteter i idékataloget er ikke på budgettet.

Aktiviteterne i arbejdsplanen forholder sig - ligesom i 'Arbejdsplan 2017' eksplicit til Lokaludvalgets opgaver og formål som det fremgår af kommissorium for lokaludvalg.

Arbejdsplanens aktiviteter og indsatsområder tager blandt andet udgangspunkt i bydelsplan 2017-20 og arbejdsplaner for de senere år, aktuelle lokale problematikker og viden om kommende høringssager i Københavns Kommune.

Budget

Budgettet vedrører Brønshøj-Husum Lokaludvalgs andel i Borgerrepræsentationens bevilling til lokaludvalgenes puljemidler. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Der er fra Økonomiforvaltningen udmeldt et budgettal til Brønshøj-Husum Lokaludvalg på 1.653.000 kr. i 2019.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Der lægges op til en fordeling af det samlede puljebudgettet på 1.653.000 kr. således:

  • Pulje A (Bydelspuljen), til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 900.000 kr.
  • Pulje B, til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter: 543.000 kr.
  • Pulje C Kommunikation: 210.000 kr.

Med de borgerrettede og netværksskabende aktiviteter fagudvalgene har meldt ind til budget 2019 (pulje B), er budgettet pt. underfinansieret med 125.150 kr., såfremt man ønsker at fastholde en uændret pulje A og pulje C i forhold til 2018.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og vedtager arbejdsplan og et balanceret budget.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Stine Skot deltog i mødet fra og med punkt 12.

LU vil gerne budgettere 40.000 kr. af puljemidlerne til valgmøder i forbindelse med Folketingsvalg og EP-valg.

Der blev afsat 3.600 kr. til app 2700 i 2019.

Bydelspuljen: Der blev afsat et foreløbigt minimumsbeløb for bydelspuljen på 750.000 - pulje A. Beløbet kan senere øges.

Vedtagelse af et endeligt budget blev udsat til januar 2019.  

Vedtagelse af lokaludvalgets interne arbejdsplan for 2019 blev udsat til januar. Der kan laves en pixiudgave til interesserede borgere.

Mette Basbøll forlod mødet efter behandling af dette punkt.