14. Dialog og samarbejde omkring Mangfoldig og Fokuseret københavnerinddragelse (2018-0326355)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer og beslutter hvorvidt de vil udsende spørgeskemaundersøgelse om borgerdialog i Brønshøj-Husum Borgerpanel i januar.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer og tager stilling til de videre proces for behandling af spørgsmålene om, hvordan lokaludvalget arbejder med borgerinddragelse

Problemstilling

Gruppeformandskredsen besluttede på deres møder den 22. juni og 24. august 2018, at igangsætte en proces for udarbejdelse af forslag til en formålsramme og modeller for en mere mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse. Beslutningen udspringer af et ønske om, at en mere mangfoldig inddragelse af københavnerne bliver en integreret del af hele kommunens virke og beslutningsgange i udviklingen af København og kommunens tilbud, services og politikker.

Initiativet er forankret i Borgerrepræsentationens Sekretariat og arbejdet vil foregå i samarbejde med de øvrige fagforvaltninger og med inddragelse af københavnere og Lokaludvalg.

Lokaludvalgene betragtes i denne forbindelse som en vigtig aktør, og bedes der for om to ting:

1. at besvare en række spørgsmål om lokaludvalgets arbejde med borgerinddragelse. Spørgsmålene er: 

 1. Hvilke metoder benytter lokaludvalget til at skabe dialog og samarbejde med københavnerne?

   

 2. Hvilke metoder til københavnerinddragelse virker særligt godt i jeres Lokaludvalg?

   

 3. Hvordan arbejder lokaludvalget med en mangfoldig københavnerinddragelse og repræsentation af bydelens forskellige stemmer? Hvilke erfaringer har lokaludvalget med at opnå dette?

   

 4. Er der noget, som lokaludvalget gerne vil gøre mere af ift. københavnerinddragelse, som ikke er muligt inden for de nuværende rammer i Københavns Kommune?

   

 5. Har lokaludvalget ideer til, hvilke metoder der skal til, for at Københavns Kommune som helhed kan opnå endnu bedre og mere mangfoldig københavnerinddragelse?

 

2. at tage stilling til, om de vil udsende en spørgeskemaundersøgelse rettet mod alle københavnere i deres Borgerpanel. Spørgsmålene er vedhæftet i bilag. Ud over spørgsmålene i den generelle undersøgelse, vil det være muligt at indsætte spørgsmål specifikt for bydelen, der handler om den lokale borgerinddragelse og fx lokaludvalgets inddragelse af borgere i deres arbejde.

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 3. december en indstilling til lokaludvalget om at besvare de stillede spørgsmål og at stille lokaludvalgets borgerpanel til rådighed for spørgeskemaundersøgelsen. Forretningsudvalget foreslår desuden, at sekretariatet laver udkast til besvarelse af de fem spørgsmål, som hhv. fagudvalgene og lokaludvalget drøfter og beslutter i januar og at sekretariatet færdigformulerer spørgsmål til lokale forhold der indsættes i spørgeskemaundersøgelsen.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer og beslutter hvorvidt de vil udsende spørgeskemaundersøgelse om borgerdialog i Brønshøj-Husum Borgerpanel i januar.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer og tager stilling til de videre proces for behandling af spørgsmålene om, hvordan lokaludvalget arbejder med borgerinddragelse

Videre proces

Sekretariatet laver udkast til besvarelse af de fem spørgsmål, som hhv. fagudvalgene og lokaludvalget drøfter og beslutter i januar. Sekretariatet færdigformulerer spørgsmål til lokale forhold der indsættes i spørgeskemaundersøgelsen til borgerpanelet.  

 

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at udsende spørgeskema om borgerdialog ud i eget borgerpanel. Sekretariatet bemyndiges til at formulere specifikke spørgsmål om dialog i bydelen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at besvare de fem spørgsmål om lokaludvalgets arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med processen for udarbejdelse af formålsramme og modeller for en mere mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse.