15. Københavns Kommunes Biblioteksstrategi 2020 - 2024 (2018-0327094)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. Brønshøj-Husum Lokaludvalg igangsætter et samarbejde med Kultur N om borgerinddragelse i arbejdet med biblioteksstrategien

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg afsætter 10.000 kr til 1-2 møder på 1-2 biblioteker

Problemstilling

Københavns Kommune skal have en ny biblioteksstrategi, og i den forbindelse vil Kultur- og Fritidsforvaltningen iværksætte en inddragelsesproces - gerne i samarbejde med lokaludvalgene. Fokus for processen er generelle ønsker til bibliotekerne, frem for specifikke ønsker til et konkret bibliotek. Forvaltningen planlægger borgermøder om strategien, i samarbejde med lokaludvalgene, i januar/februar, og en offentlig høring af biblioteksplanen i april/maj. Resultaterne herfra bliver indarbejdet i den endelige plan, som skal vedtages inden sommerferien 2019. 

Der lægges i udgangspunktet op til fire borgermøder, der følger Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative opdeling af byen. Det vil sige et møde i byområderne i henholdsvis Kultur N (Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj-Husum), Kultur S (Amager Øst og Amager Vest), Kultur V (Valby Vesterbro, Sydhavn og Vanløse) samt Kultur Ø (Østerbro) og Indre by. Mødernes form er ikke fastlagt og vil blive udviklet bl.a. i samspil med lokaludvalgene.

Forvaltningen ønsker også at få dem i tale, som ikke bruger bibliotekerne, samt de grupper, som ikke forventes at deltage i borgermøderne. Forvaltningen lægger derfor op til et samarbejde mellem lokaludvalgene og Kultur N, S, Ø og V om at tage ud og tale med udvalgte borgere, eksempelvis børn, unge, ældre, borgere med anden etnisk herkomst eller andre, som lokaludvalgene ønsker inddraget.

Forvaltningen vil i den forbindelse gerne have forslag fra lokaludvalgene ift. hvilke relevante grupper der er i bydelen samt hvor, hvordan og på hvilke tidspunkter, man bedst kan komme i dialog med dem. Dialogen kan konkret forestås af lokaludvalgene, af forvaltningen eller i et samarbejde. Forvaltningen er åben overfor bud på, hvordan lokaludvalgene ønsker at deltage.

Desuden opfordres lokaludvalgene til at overveje at bruge deres digitale borgerpaneler i forbindelse med inddragelsesprocessen.

Forvaltningens invitation til samarbejde samt proces plan for inddragelsesprocessen er vedhæftet.

I første omgang deltager sekretariatet i forvaltningsmøde d. 20. december og aftaler, på baggrund af lokaludvalgets input, hvilke aktiviteter der kan realiseres og den videre proces med Kultur N.

 

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg igangsætter et samarbejde med Kultur N om borgerinddragelse i arbejdet med biblioteksstrategien.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg afsætter 10.000 kr. til 1-2 møder på 1-2 biblioteker

Økonomi

Der afsættes 10.000 kr. på budget 2019 til aktiviteter i forbindelse med borgerinddragelse

Videre proces

Sekretariatet deltager i forvaltningsmøde med Kultur N og øvrige aktører i Kultur - og Fritidsforvaltningen d. 20. december. Sekretariatet og Kultur N. forbereder den videre proces og inddrager løbende lokaludvalget.

Beslutning

    Indstillingen blev tiltrådt