18. Meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at 

1. Lokaludvalget tager orienteringerne til efterretning

18.1 Samarbejde om 'Hængslet':

Henvendelse til Byudviklingudvalget fra REKOMMENDERET, som ønsker Lokaludvalget som samarbejdspartner i ’Hængslet’; en aktivitetssti i Tingbjerg, der skal forbinde boligområdet med idrætsanlægget. REKOMMENDERET er nu ved at søge Realdania om realiseringsmidler til udførelsen af hængslet. Hvis ansøgningen imødekommes vil Lokaludvalget, herunder Byudviklingsudvalget, som samarbejdspartner skulle indgå i en rådgivende arbejdsgruppe.

18.2 Lokalplansproces for Tingbjerg:

NREP (Bygherre), FSB (boligselskab) og Teknik & Miljøforvaltningen besøger forretningsudvalgets møde d. 13. januar 2020 med henblik dialog lokalplansprocessen for Tingbjerg.

Ift. processen går NREP i gang med at opføre de første prøvehuse ("Havehuse", som husene der skal bygges i de eksisterende gårde kaldes) nord for Tingbjerg Kulturhus.

NREP har i den forbindelse afholdt et udendørs arrangement den 23. november med henblik på at få nuværende og kommende beboere i tale omkring processen for de nye havehuse og hvordan udearealerne kan se ud. Der har været inviteret til nabomøde i  showroom på Ruten 20 og på åbent hus den 2. december. Dog har fremmødet til disse arrangementer været meget lille.
Der har også været mulighed for at skrive bemærkninger og putte i postkasse i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus siden den 23. december.
NREP skal sende bemærkninger fra beboerne sammen med deres opsamling på beboerinvolvering til KK den 19. december.

Man kan læse mere om projektet her: http://tingbjergforum.dk/node/3449

18.3 Opfølgning på borgermøde om Kommuneplan 2019 i Tingbjerg

Overborgmesteren opfordrede efter mødet til, at der skulle holdes et borgermøde, decideret om byudvikling i Tingbjerg. Dette møde bliver ikke et normalt borgermøde, men en fernisering af en udstilling omkring byudviklingen med fokus på de kommende projekter. Formålet er at sprede ordet om byudviklingen på en mere uformel og let tilgængelig måde med billeder og fx en fysisk model over havehusene.
Dette bliver den 27. februar i Tingbjerg Kulturhus. Udstillingen vil være til at se i kulturhuset i ugerne efter.

Alle parterne (NREP, KK, INNOVATOR,KAB, fsb)  inviteres til at vise deres kommende projekter på enten roll ups eller plancher. Der vil for beboerne være mulighed for at få noget at spise, mens de går rundt og hører om de forskellige projekter.
Der vil også være børneværksted med fokus på huse og byer.
Line fra Tingbjerg-Husum Partnerskab sørger for at invitere beboere, professionelle i området og andre interessenter. Der planlægges at Line laver opsøgende arbejde for at fortælle om ferniseringen.

Selve indholdet er stadig ved at blive planlagt af Charlotte Malling (Udsatte Boligområder fra ØKF og Line Tranberg. Hvis Lokaludvalget har gode ideer ift. at sikre at beboerne kommer, modtages de meget gerne.

18.4 Bystævneparken:

Center for Byudvikling vil gerne besøge Lokaludvalget i foråret vedr. dialog om Bystævneparken. Mødet aftales efter nytår, når man ved, hvad status er for godkendelse af helhedsplanen.

18.5 Opfølgning på møde med Stadsarkitekten d. 11. november 2019:

Opfølgende mail fra Stadsarkitekten:

Der har været en længere politisk drøftelse om dobbelthuse, og hvor der er villaservitutter er vores bemyndigelse til fravigelse af villaservitutter er ændret.

Til info lidt mere om dobbelthuse:

De fleste villaservitutter indeholder en regel om, hvor mange etager, der må bygges på en grund (typisk 2 etager og 1 tagetage) og en regel om, at der kun må være 1 bolig pr. etage (f.eks.: "hver etage må kun tjene til bolig for en enkelt familie"). Det betyder, at det typisk er i overensstemmelse med villaservitutten at bygge et tofamiliehus (dvs. 2 boliger oven på hinanden med vandret lejlighedsskel). Derimod er dobbelthuse i strid med reglen om, at der kun må være 1 bolig pr. etage, fordi et dobbelthus er 2 boliger ved siden af hinanden.

Borgerrepræsentationen har 24. august 2017 begrænset forvaltningens bemyndigelse til fravigelse af villaservitutter, ved at ophæve 2 tidligere bemyndigelser fra 1992 og 2013.

Det er ikke alle villaservitutter, der indeholder en regel om, at der kun må være 1 bolig pr. etage. Hvis servitutten ikke indeholder denne regel, er bygningstypen dobbelthus umiddelbart i overensstemmelse med servitutten.

Den nye praksis om dobbelthuse i områder med villaservitutter, har også betydning for vores praksis om dobbelthuse i villaområder med byplan eller lokalplan, hvis planen indeholder en regel om antal boliger pr. etage.

18.6 Tryghedsevent i Tingbjerg

Onsdag d. 11. december kl. 17-19 afholder Sikker By Tryghedsevent på Ruten ved Aldi i Tingbjerg.

Sarah Brandt Zak ved Team Sikker By vil gerne besøge Lokaludvalget i foråret 2020 og fortælle om status i Tryghedspartnerskabet i Tingbjerg-Husum.

18.7 Politisk behandling af Kommuneplan 2019

Kommuneplan 2019 blev behandlet på et møde i Økonomiudvalget 3. december. Borgerrepræsentationen vedtager Kommuneplanen 12. december. Ift. behandlingen har forvaltningen udarbejdet en hvidbog, der gennemgår høringssvar, og angiver hvor de har givet anledningen til ændringsforslag. Vedhæftet findes den del, der behandler Brønshøj-Husum Lokaludvalgs høringssvar. Med gult er der angivet hvilke ændringer det har givet anledning til.

Hele materialet inkl. forvaltningens kommentarer til høringssvar kan findes i referatet fra mødet her:

https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/03122019/edoc-agenda/2b373d95-ab95-46b8-a1e0-185d6373e8b8/af10e3c0-448b-40f7-bc64-a52cea78cd0a

18.8 Lettere ændringer - Husumforbindelsen

Teknik-og Miljøforvaltningen (TMF) har lavet nogle lettere ændringer i planerne for Husumforbindelsen (Cykelstien fra Husum Skole til Tingbjerg) i området foran Husum Skole. Ændringerne skyldes, at planerne bliver samtænkt med skybrudsprojekter i Husum Vænge. Byudviklingsudvalget har behandlet ændringer på deres møde 28. november vedtog følgende, der er blevet meddelt TMF:

"BUU synes at udformningen foran Husum skole er rigtig god. Vi ser dog et problem i, at der vil komme mere trafik på Tjærebyvej, som krydses af mange skoleelever gennem boligselskabet i Kildebrøndevejs forlængelse."

Projektet forventes igangsat i 2020.

18.9 To medlemmer er udtrådt af lokaludvalget

Julie Svensson Knudsen og Cæcilie Ryhl Olssen er formelt udtrådt af Lokaludvalget.

18.10 Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus

Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus behandles på Kultur & Fritidsudvalgets kommende møde d. 19. december. Lokaludvalget beder om foretræde på mødet, da Lokaludvalget har arbejdet for dette og tidligere skrevet til borgmester Jesper Christensen herom. Det er en unik situation at kunne få et så centralt placeret kulturhus.

18.11 Tingbjerg Pensionistcenter

Hans S. Christensen er blevet kontaktet af Tingbjerg Pensionistcenter. Social- og Sundhedsudvalget holder møde med dem i januar.

 

 

Beslutning

 

Lokaludvalget tager orienteringerne til efterretning.

 

Vedr. kommuneplan 2019:

  • Lokaludvalget beder Sekretariatet om at henvende sig til Økonomiforvaltningen for at rette en faktuel fejl i Økonomiforvaltningens kommentar til Lokaludvalgets input i høringssvar på s. 174: Det er en bydel med en række nye kultur- og fritidsinitiativer, hvor gamle bygninger får nyt liv, som med spejdernes aktiviteter i det gamle Brønshøj Vandtårn’. Det er væsentligt, at det er en række af aktører, der tilfører nyt liv til Vandtårnet; f.eks. Foreningen Vandtårnet og Kultur Nord mfl. Spejderne har ikke aktiviteter inde i Vandtårnet.

     

  • Lokaludvalget giver Byudviklingsudvalget mandat til at skrive et høringssvar til supplerende høring af kommuneplan 2019 med svarfrist d. 15. januar 2020.