16. Skiltegruppens oplæg til ny skiltning i Utterslev Mose (2019-0333881)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. Lokaludvalget godkender skiltegruppens oplæg "Nye skilte i Utterslev Mose"

Problemstilling

Skiltningen i Utterslev Mose er i sørgelig forfatning. Derfor blev det i styregrupperegi anbefalet at besluttet at anvende restmidlerne fra Helhedsplan for Utterslev Mose (2015-2017) til at udvikle næste generations skiltning. Der er afsat 200.000 kr. til formålet, der kan bruges fra 2020.

I foråret 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe under Miljøudvalget, hvis opgave det var at udarbejde et oplæg. Dette oplæg er nu stort set færdigt.

Løsning

Lokaludvalget kvalificerer oplægget og godkender, at det bliver sendt til Teknik og Miljøforvaltningen.

 

Videre proces

 1. Møde med Teknik og Miljøforvaltningen med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe og udarbejde en arbejdsplan.

      En arbejdsplan skal rumme:     

 1. Projektets overordnede økonomi – herunder muligheden for at hente flere midler til projektet gennem overførelsessagen i marts.
 2. Skiltetyper og skiltenes placering, herunder spørgsmålet om skiltegruppens forslag til afgrænsning. Økonomisk prioritering og detaljeret budget. Når dette er på plads skal det muligvis gennem fredningsnævnet.
 3. Indhentning af tilbud på produktion og opsætning af skilte (Kun hardware)
 4. Indholdet – hvad skal med på kortskilte og naturformidlingsskilte? Biologer og byrumsforvaltere drøfter og kvalificerer skiltegruppens oplæg.
 5. Formidlingsplancher produceres af Michael Petersen og bearbejdes i TMF kommunikation, Kort produceres af TMF kommunikation. Der indhentes tilbud på tryk, der tager hensyn til pris og robusthed
 6. Efterår 2020 skiltene opsættes og plancher monteres
 7. Indvielsesfest.

 

 

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet og godkendt med følgende input:

 • Lokaludvalget efterspørger, hvem der er med i arbejdsgruppen for skiltning.
 • Stine Skot ønsker et lille skilt ved aktivitetsbanen med en QR-kode med, hvordan man kan bruge banen.
 • Ernst Emil Sørensen ønsker, at nye skilte også angiver, hvor man må hhv. gå eller cykle i mosen.