8. Beslutninger på baggrund af drøftelser på planlægningsseminaret 17. november (2018-0129460)

Vesterbro Lokaludvalg holdte lørdag den 17. november et seminar, hvor de planlagde lokaludvalgsarbejdet i 2019.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på baggrund af seminar i september, at holde endnu et seminar, hvor der blev lavet et årshjul for lokaludvalgets arbejde i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter seminarets konklusioner
  2. at Vesterbro Lokaludvalg træffer beslutning om forventninger til tilrettelæggelsen af arbejdet.
  3. at Vesterbro Lokaludvalg træffer beslutning om årshjul for 2019

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg står hvert år for en række egne projekter, ligesom lokaludvalget varetager den lokale miljøopgave og er høringspart i sager, der vedrører bydelen.

For at håndtere arbejdet har lokaludvalget bl.a. tre faste fagudvalg, der står for en stor del af det forberedende arbejde, ligesom lokaludvalget har nedsatte ad hoc grupper, der står for konkrete projekter som fx Vester Remisepark.

For at kunne arbejde mere strategisk har lokaludvalget valgt at holde et planlægningsseminar, hvor rammen for arbejdet i 2019 er planlagt. Ligeledes har lokaludvalget en projektskabelon, som kan bruges til at konkretisere opgaver, formål og økonomi til egne projekter, og således være med til at sikre gennemsigtighed i lokaludvalgets egne projekter og i de opgaver der er knyttet til de respektive projekter. Ligeledes er der påbegyndt et arbejde med en kommunikationsstrategi, der er forpligtelser i forhold til træstubben og byttestationer, som er en del af lokaludvalgets virke.

Evt. materiale vedr. planlægningsseminaret den 17. november omdeles på mødet eller eftersendes inden mødet, da dagsordnen er udsendt inden seminaret har været afholdt.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg drøfter seminarets konklusioner
  2. Vesterbro Lokaludvalg træffer beslutning om forventninger til tilrettelæggelsen af arbejdet.
  3. Vesterbro Lokaludvalg træffer beslutning om årshjul for 2019

Økonomi

Indstillingen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget vil, når der foreligger konkrete projektbeskrivelser, kunne afsætte midler til egne projekter.

Videre proces

Besluttes på mødet.

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet

Forretningsudvalget arbejder med processen for, hvordan arbejdet med  årshjul etc. skal tilrettelægges til beslutning på lokaludvalgets næste møde periode.