5. Status på puljemidler og egne projekter - budget 2018 (2018-0302374)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om forbrug og egne projekter - budget 2018.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler på hvert ordinære møde.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede at samle alle resterende midler i budget 2018 i Vesterbropuljen på det ordinære møde i oktober.

Lokaludvalget blev på det ordinære møde i maj orienteret om, at som del af Københavns Kommune er man forpligtet til at afløfte moms på udbetalinger, hvor det er muligt.

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler budget 2018 til efterretning
 2. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om egne projekter i 2018 til efterretning. Tovholderne for projekterne orienterer mundtligt på mødet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse:

Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc.

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreninger m.fl.

Lokaludvalget kan ligeledes indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen.

Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Vesterbro Lokaludvalg har afsat 981.464 kr. til en Vesterbropulje og Lillepulje. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Vesterbro Lokaludvalg har besluttet at afsætte 519.536 kr. til interne aktiviteter, som lokaludvalget selv står for. Lokaludvalget har vedtaget nedenstående 16 projekter på nuværende tidspunkt.

 1. Træstubben – vedligehold og pleje, midlerne er disponeret
 2. Ladcykler - vedligehold, projektet er afsluttet
 3. Byttestationer - vedligehold, de fleste midler er allerede brugt og de sidste vil anvendes.
 4. Vedligeholdelse - div. Vedligehold til egne anskaffelser -  bruges på bl.a. byttestation, ladcykler
 5. Borgerdialogpulje – løbende borgerdialog i lille skala og med korte frister - projektet er afsluttet
 6. Blomstrende by – flere aktiviteter med bl.a. adoption af vejbede - projektet er afsluttet
 7. Bag facaden -  besøge de lokale væresteder - projektet er afsluttet
 8. Indre Vesterbro dialog- og gadefest - projektet er afslutttet
 9. VLU dialogtelt til Gadefest(afsluttet), de fleste regninger er sendt til betaling, men afventer endelig behandling i KS.
 10. Debatmøde om Vester Remisepark/KPS 18 - borgermøde for børn og unge den 10. november
 11. Fotokonkurrence vedr. Vester Remisepark, afventer status, lokaludvalget har endnu ikke godkendt en projektbeskrivelse, men afsat midler som ramme, der skal uddybes og besluttes.
 12. Seminar om Vester Remisepark, projektet er afsluttet.
 13. Film mm Vester Remispark, der mangler t-shirt, projektet er afsluttet, men den sidste regning mangler
 14. Værdisættelse af Vester Remisepark - aflyst
 15. Projekt Julepakker
 16. Påbegyndelse af undersøgelse om unge på Vesterbro

Der er et internt projekt til dagens møde: Træstubben: Renovering og vedligehold: 50.000 kr.

Der er til dagens møde ingen ansøgninger til behandling til budget 2018.

Løsning

 1. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om puljeforbrug til efterretning.
 2. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen fra tovholderne på de respektive projekter til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Bevilget/disponeret

Rest til Disposition

Vesterbropuljen

757.437

570.200

187.237

Lillepuljen

224.027

224.027

 

Egne projekter

519.536

519.536

 

Såfremt Vesterbro Lokaludvalg beslutter at bevilge midler til projektet: Træstubben, renovering og vedligehold(50.000 kr.) er der 137.237 kr. til rest af budget 2018.

Sekretariatet lukker løbende projekter, som de afsluttes, og pengene samles i Vesterbropuljen.

Videre proces

-

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.