9. Beslutning om proces for Vesterbro Lokaludvalgs tilbagemelding vedr. dialog og samarbejde omkr. mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse (2018-0301612)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om proces vedr. lokaludvalgets tilbagemelding vedr. dialog og samarbejde omkring mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter invitationen til dialog og samarbejde omkring mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse.
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at fagudvalgene svarer på spørgsmålene og at Forretningsudvalget samler dem til drøftelse og beslutning i lokaludvalget.

Problemstilling

Alle Lokaludvalg i Københavns Kommune har modtaget invitation til at deltage og indgå i dialog og samarbejde omkring mangfoldig of fokuseret københavnerinddragelse. (se bilag). Det indbefatter bl.a. en række spørgsmål, som lokaludvalget gerne må svare på:

Hvilke brugbare metoder benytter lokaludvalget i arbejdet med københavnerinddragelse?

Hvordan arbejder lokaludvalget med mangfoldig københavnerinddragelse og repræsentation af bydelens forskellige stemmer? Hvilke erfaringer har lokaludvalgene med at opnå dette?

Hvad fungerer godt i dag, og hvad fungerer mindre godt i forhold til lokaludvalgenes københavnerinddragelse?

Er der noget, som lokaludvalget gerne vil gøre mere af, men som ikke er muligt inden for de nuværende rammer i Københavns Kommune?

Har lokaludvalgene ideer til, hvilke metoder der skal til for at Københavns Kommune som helhed kan forbedre og opnå en mere mangfoldig københavnerinddragelse?

Fristen for tilbagemelding på spørgsmålene er 9. februar

Bilag 1-3 ligger kun tilgængeligt online.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter invitationen

Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at fagudvalgene svarer på spørgsmålene og at forretningsudvalget besvarelserne, som lokaludvalget kan drøfte og beslutte.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget

Videre proces

Lokaludvalget skal træffe beslutning om tilbagemeldingen på spørgsmålene på det ordinære møde i januar 2019.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.