23. Orientering om høringssvar vedr. naboorientering om bevaringsværdigt træ på Vesterfælledvej (2018-0124005)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om høringssvar vedr. bevaringsværdigt træ på Vesterfælledvej.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. at tage orienteringen vedr. høringssvar om bevaringsværdigt træ på Vesterfælledvej til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg fik 13. april naboorientering vedr. bevaringsværdigt træ på Vesterfælledvej i høring. Høringsfristen var 4. maj. Det har betydet, at høringsperioden er faldet mellem to lokaludvalgsmøder. Høringsmaterialet har været behandlet i lokaludvalgetsTeknik- og Miljøudvalg, og udvalget har skrevet et høringssvar, som har været drøftet i forretningsudvalget.

Høringssvaret er sendt ind til Teknik- og Miljøforvaltningen og ligger på lokaludvalgets hjemmeside: http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2018/03/H%C3%B8ringssvar-vedr.-naboorientering-vedr.-f%C3%A6ldning-af-bevaringsv%C3%A6rdigt-tr%C3%A6-p%C3%A5-Vesterf%C3%A6lledvej.pdf

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

-

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.