3. Drøftelse af fremtidens fritidstilbud på Vesterbro (2018-0126808)

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte fremtidens fritidstilbud på Vesterbro

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. At drøfte fremtidens fritidstilbud på Vesterbro.

  2. At beslutte den videre proces vedr. de drøftede problemstillinger.

Problemstilling

 Vesterbro Lokaludvalg er blevet kontaktet af Per Dahlstrøm, leder af Vesterbro Ungdomsgård, vedr. udfordringer i forbindelse det voksende kapacitetsbehov på klubområdet i forbindelse med udbygning af bl.a. Carlsberg. Han vil gerne drøfte muligheden for at få klubben Bryggergården tilbage til Vesterbro, muligheden for at anvende Bymuseet til fritidstilbud, samarbejde med foreningslivet, status på Vesterbros Fritidstilbud, forsøgsordningen, m.v.

Børne- og Ungeforvaltningen har bidraget med lidt konkret information og historik: Der er på nuværende tidspunkt 1151 normerede fritidsklubpladser, 130 normerede ungdomsklubpladser og 120 socialpædagogiske klubpladser rettet mod anden målgruppe på Vesterbro. Forvaltningen forventer, at der vil være en mangel på fritidsklubpladser på 91 pladser om 2 år, 123 pladser om 4 år og 108 pladser om 6 år. Tallene gælder for Vesterbro/Kgs. Enghave, da forvaltningen ikke har særskilte prognoser for Vesterbro. Klubbehovet bliver hvert år fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget og indgår hvert år i budgetforhandlingerne om anlægsmidler.

I forbindelse med en større omorganisering af institutionsmassen i Københavns Kommune, blev Bryggergården, integreret fritidshjem og -klub, nedlagt i august 2016. Lokalerne og fritidshjemspladserne blev en del af fritidsinstitutionen ved Vesterbro Ny Skole (KKFO). Fritidsklubpladserne og de tilhørende lokaler blev en del af Fritidscenter Indre Valby. Forsøgsordningen og netværksorganiseringen på Vesterbro er blevet evalueret og danner beslutningsgrundlag for Børne- og Ungdomsudvalget den 23. maj.

I 2017 blev der afsat 500.000 kr. i en pop-op-pulje, der støtter samarbejder mellem fritidshjem, fritidsklubber, fritidscentre og eksterne aktører. Midlerne kunne søges af et fritidstilbud og en ekstern aktør i fællesskab. Midlerne går direkte til den eksterne aktør. I 2017 var der ansøgninger for ca. 500.000 kr. og det betød, at alle ansøgninger blev imødekommet.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg drøfter fremtidens fritidstilbud på Vesterbro.
  2. Vesterbro Lokaludvalg træffer beslutning om den videre proces vedr. de drøftede problemstillinger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Besluttes på mødet.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Det blev besluttet at indsende et brev til Børne- og Ungdomsudvalget, med opbakning til det tilbud de selvejende institutioner har på på fritidsklubområdet på Vesterbro. Samt at der er et fremtidigt øget kapacitetsbehov, som ikke kan løses med det eksisterende tilbud.