9. Drøftelse og beslutning af proces vedr. Intern høring: Forslag til Kommuneplansstrategi 2018 (2018-0127339)

Vesterbro Lokaludvalg drøfter forslag til Kommuneplansstrategi 2018 med repræsentanter fra Center for Byudvikling/Økonomiforvaltningen, samt træffer beslutning om den videre proces.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. At drøfte forslag til Kommuneplansstrategi 2018 med repræsentanter fra Center for Byudvikling/Økonomiforvaltningen

  2. at beslutte den videre proces for lokaludvalgets behandling af forslag til Kommuneplansstrategi 2018, se detaljer beskrevet under løsning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har fået forslag til Kommuneplansstrategi 2018 i intern høring. Kommuneplansstrategien er visionerne og principperne, der ligger til grund for kommuneplanen, der er det overordnede planlægningsværktøj for byudviklingen de næste fire år.  Det forventes, at processen bliver som følgende: Kommuneplansstrategi i intern høring frem til 19. juni. Forslag til Kommuneplansstrategi 2018 drøftes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i august/september 2018 og sendes i offentlig høring i otte uger i efteråret 2018. I begyndelsen af 2019 forventes det at Kommuneplansstrategien 2018 vedtages. Derefter begynder processen vedr. Kommuneplanen, der forventes endelig vedtaget i slutningen af 2019.

Vesterbro Lokaludvalg har strategien i intern høring nu og vil ligeledes få den i offentlig høring i efteråret.

Forslag til strategien ligger som bilag til den digitale dagsorden, men sendes ikke ud i papirform grundet antallet af sider. Hvis man ønsker strategien i papirform, kan man kontakte sekretariatet., Høringsbrevet og skabelonen til høringssvar ligger som bilag.

Der deltager repræsentanter fra Center for Byudvikling/Økonomiforvaltningen(deltager fra kl. 19.30 og til punktet er drøftet færdigt).

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet med Center for Byudvikling/Økonomiforvaltningen.

  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter den videre proces for lokaludvalgets behandling af forslag til Kommuneplansstrategi 2018 herunder;

    1. Der skal udpeges en gruppe, der udarbejder et høringssvar til godkendelse i lokaludvalget 13. juni. Høringssvaret skal afgives i vedhæftede skabelon.

    2. Den udpegede gruppe skal ligeledes lave en plan for borgerinddragelse i den offentlige høringsperiode, herunder projektbeskrivelse og økonomi til godkendelse i lokaludvalget den 13. juni.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser på dagens møde, men det forventes, at der skal afsættes midler til borgerinddragelse på lokaludvalgets ordinære møde i juni.

Videre proces

Lokaludvalget træffer beslutning om høringssvar samt plan for borgerinddragelse i forbindelse med den offentlige høring i efteråret 2018 på det ordinære møde i juni.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Forretningsudvalget blev bemyndiget til at lave et høringssvar.

På det ordinære møde i juni besluttes processen for borgerinddragelsen i efteråret.