10. Status på puljemidler og beslutning om at overføre midler til Vesterbropuljen (2018-0129900)

Vesterbro Lokaludvalg har i 2018 fået tildelt 1.501.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Dette dagsordenspunkt giver en status over, hvordan pengene indtil videre er blevet fordelt, ligesom lokaludvalget skal træffe beslutning om at overføre flere midler til Vesterbropuljen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i december 2017 at opdele puljemidlerne i hhv. en Vesterbropulje inkl. Lillepulje med et budget på 500.000 og en pulje til egne projekter på 1.001.000 kr. På lokaludvalgets ordinære møde i april var der beslutninger vedr. Vesterbropuljen, hvor der blev bevilget lidt mere end hvad der var i Vesterbropuljen, som skulle tilføres de manglende midler fra egne projekter, så Vesterbropuljen gik i 0. Grundet tilbageførte midler fra aflyste projekter er der kun tale om 6 kr. Fordelingen er således 500.006 kr. der er disponeret i Vesterbro/Lillepuljen og 1.000.994 kr. i egne projekter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. At tage orienteringen vedr. forbrug af puljemidler til efterretning.

  2. at beslutte at tilføre 300.000 kr. fra egne projekter til Vesterbro/Lillepuljen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse:

Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc.

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreninger m.fl.

Lokaludvalget kan ligeledes indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen.

Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Vesterbro Lokaludvalg har besluttet at afsætte 500.006 kr. til en Vesterbropulje og Lillepulje. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Vesterbro Lokaludvalg har besluttet at afsætte 1.000.994 kr. til interne aktiviteter, som lokaludvalget selv står for. Lokaludvalget har vedtaget 12 projekter på nuværende tidspunkt.

Vesterbro/Lillepuljen har ikke flere midler at disponere over, hvor der er 643.323 kr., reelt er der kun 603.323 kr., tilbage til disposition i egne projekter, da der står -40.000 kr. i Bydelspuljen. Det skyldes, at der er en ansøger i 2017, der mangler at få udbetalt 40.000 kr. Dette grundet Københavns Kommunes nye økonomisystem. Det blev ansøgt, at pengene kunne overføres til 2018 i forbindelse med overførselssagen, men dette er ikke blevet i mødekommet.

Lokaludvalget skal på dagens møde træffe beslutning om midler til egne projekter for 205.000 kr. Heraf er de 50.000 kr. midler der allerede er sat af til et pjeceprojekt, som så indgår i de 205.000 kr.

Der er ansøgningsfrist til Vesterbro/Lillepuljen 15. maj. Puljegruppen holder møde 24. maj og lokaludvalget skal træffe beslutning om ansøgninger til Vesterbropuljen på det ordinære møde 13. juni.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen vedr. puljemidler til efterretning. Som bilag kan ses lokaludvalgets disponering vedr. puljeøkonomi. Lokaludvalgene er som del af Københavns Kommune momsfritaget, og er derfor pligtige til at afløfte moms på udbetalinger, hvor det er muligt. Der kan afløftes moms på udbetalinger til personer, foreninger eller virksomheder, der ikke er momsregistrerede, på områderne musik og andet kultur. Musik er fx kor, koncerter, musikworkshops eller kulturarrangementer, hvor musik udgør hoveddelen af arrangementet. Musik kan afløftes med 10 %. Andet kultur er kulturelle aktiviteter, der ikke rummer musik som hovedelement som fx teaterforestillinger, oplæsningsarrangementer, kulturdage. Kultur afløftes med 40 %. For at der kan afløftes moms på et projekt, skal minimum 50 % af støtten til projektet gå til udgifter, der direkte har med kultur eller musik at gøre. I bilagets oversigt er der afløftet moms på de projekter, sekretariatet sikkert kan kategorisere hertil, men i bilagets lister over ansøgninger er momsen ikke afløftet, hvorfor sumtallene i hhv. lister og oversigt er forskellige. Oversigten har det mest præcise tal.

  2. Vesterbro Lokaludvalg tilfører 300.000 kr. til Vesterbro/Lillepuljen. Såfremt der ikke tilføjes flere midler til puljen vil ansøgningsfrister og behandling af indkomne ansøgninger blive aflyst. Dog overføres der som minimum de 40.000 kr. som er i minus.

Økonomi

Pulje

Budget

Bevilget/disponeret

Rest til disposition

Vesterbropuljen

349.900

389.900

-40.000 kr. *

Lillepuljen

150.106

150.106

0

Egne projekter

1.000.994

357.671

643.323*

* Grundet de -40.000 kr. i Vesterbropuljen, er det reelle disponible beløb 603.323 kr. Da Københavns Kommune overgik til nyt økonomisystem i forbindelse med årsskiftet, er der en ansøger i 2017, der ikke har fået sine bevilgede midler. Det blev ansøgt om at midlerne kunne overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med overførselssagen, men dette er ikke blevet tilgodeset.

Såfremt lokaludvalget tilfører 300.000 kr. til Vesterbropuljen vil der være 260.000 kr. til disposition i Vesterbropuljen og 343.323 kr. til disposition til egne projekter. Hvis lokaludvalget bevilger 155.000 kr. yderligere til egne projekter, vil der være resterende 188.323 kr. til disposition til egne projekter.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.