15. Beslutning om høringssvar vedr. handleplan for vejstøj 2018-23 Beslutning om deltagelse i drøftelse af Københavns Kommunes Støjpolitik (2018-0103382)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om høringssvar vedr. handleplan for vejstøj 2018-23 samt om deltagelse i drøftelse af Københavns Kommunes Støjpolitik

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg drøftede på det ordinære møde i april materialet, og besluttede at Teknik- og Miljøudvalget skulle udarbejde et høringssvar til godkendelse på dagens møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. at vedtage høringssvar vedr. handleplan for vejstøj 2018-23.
  2. at deltage i møde om Københavns Støjpolitik 17/5 kl. 16-17

Problemstilling

Handleplan for vejstøj 2018-23 er i høring og har frist 18. maj. Teknik- og Miljøudvalget har udarbejdet et høringssvar, se bilag, hvor lokaludvalget tilkendegiver at være positive overfor handleplanen.

Handlingsplanen for vejstøj fokuserer på syv indsatser:
1.Støjreducerende vejbelægning
2.Støjsvage dæk til kommunale køretøjer
3.Nedsættelse af hastighed på større veje,
4.Lokalplanlægning i støjbelastede og støjfrie miljøer
5.Støjreduktion i byfornyelsesprojekter
6.Innovative vinduesløsninger
7.Vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner

Lidt over halvdelen af boligerne i Vesterbro-Kgs. Enghave er støjbelastede, dvs. støjen er 58dB eller derover, målt på facaden.

Høringsmaterialet kan findes på Københavns Kommunes digitale høringsportal Bliv Hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/handlingsplan-vejstoj-2018-2023-forslag.

Lokaludvalget er inviteret til at deltage med én repræsentant i en drøftelse af Københavns Kommunes støjpolitik. mødet er 17/5 kl. 16-17.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg vedtager høringssvaret.

Vesterbro Lokaludvalg deltager i drøftelsen af Københavns Kommunes støjpolitik med en repræsentant.

Økonomi

Beslutningen har ingen konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret og lægger det på hjemmesiden.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med bemærkninger omkr. at udpinde eksempler på dispensationer og bede om at få tallene for hhv. Kgs. Enghave og Vesterbro.