8. Tilbagemelding på tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud (2021-0079252)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

 1. at Lokaludvalget godkender input til de foreløbige resultater fra tryghedskortlægningen af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt de foreløbige resultater fra en bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud ud og bedt Lokaludvalget om at kvalificere undersøgelsens resultater på Nørrebro.

Projektet har til formål at målrette forvaltningens fortsatte indsats for at forbedre børns muligheder for at cykle og gå i København gennem en stedsspecifik kortlægning af trygheden ved skoler og større fritidstilbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne bede Nørrebro Lokaludvalg om at komme med input vedrørende:

 • Områder eller steder i bydelen, hvor lokaludvalget er bekendt med trafikale udfordringer for børn og unge, som ikke fremgår af kortene
 • Planlagte eller ønskede indsatser vedr. børns bevægelse til skole og fritid i bydelen
 • Supplerende kommentarer til forældre og elevers udpegninger af utrygge steder

Deadline for input er torsdag d. 1. april 2021.

De foreløbige resultater fra undersøgelsen rundsendes separat, da undersøgelsens resultater endnu ikke er forelagt politisk. Materialet har været udsendt pr. mail til børne/unge-arbejdsgruppen og Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen (BMT) samt været drøftet på BMTs seneste møde.

Sekretariatet har samlet en liste over de gader/områder, hvor Lokaludvalget har modtaget borgerhenvendelser om usikre skoleveje mm. gennem årene. Listen indeholder også input fra et opslag på facebook i januar 2020, hvor der kom 43 kommentarer.

Der er ikke kommet yderligere input fra arbejdsgrupperne end listen nedenfor:

 • Rådmandsgade skole:
  Rådmandsgade (hvor der pt. er et Sikker Skolevej-projekt i gang)
  Mimersgade (ønske om cykelsti på mere af gaden)
  Gormsgade og op på Dagmarsgade
 • Sankt Ansgar Skole:
  Krydset ved Fælledvej/Nørrebrogade (der er ofte politi tilstede og nu lavet ”riller” og ”krydsende børn”-markering på asfalten)
 • Guldberg Skole:
  Guldbergsgade pga. tung gennemkørende trafik og skraldebiler i morgentimerne
  Guldbergsgade/Møllegade-krydset (hvor Lokaludvalget har en trafikal løsning, som udvalget stadig arbejder på at få gennemført)
 • DIA Privatskole og Guldberg Skole:
  Sankt Hans Gade, idet gaden er smal og utryg for cyklister
 • Andre:
  Stefansgade (ønske om fodgængerfelt på midten)
  T-krydset ved Jægersborggade/Jagtvej (utrygt pga. cyklister, der ikke holder tilbage for rødt)
  Ragnhildgade, speciel tæt ved KTK-grunden (meldt ind af institutionerne i gaden)
  Krydsning af Jagtvej (tunnellerne føles utrygge pga. manglende belysning mm.)
  Haraldsgade/Hermodsgade
 • Ønskede indsatser vedr. børns bevægelse til skole og fritid i bydelen:
  Fokus på Sjællandsgade ifm. den kommende udskolingsskole, f.eks. lege/opholdsgade.
  Trafikal løsning på Møllegade/Guldbergsgade-krydset
  Cykelsti i Mimersgade og generelt fokus på Mimersgade/Gormsgade/Dagmargade som skolevej

Løsning

Lokaludvalget godkender input til de foreløbige resultater fra tryghedskortlægningen af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte input til de foreløbige resultater fra tryghedskortlægningen af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud.