5. Høring: Regulativer for affald (2021-0080436)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender og tager det indsendte høringssvar til høringen vedr. regulativer for affald til efterretning.  

Problemstilling

Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald skal nu revideres i overensstemmelse med nye krav i bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020. Miljøministeriet har i efteråret 2020 revideret bekendtgørelsen bl.a. på baggrund af regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og nye krav i EU's Affaldsdirektiv.

Det betyder at Københavns Kommune fremover som minimum skal have indsamlingsordninger for ti affaldsfraktioner; mad-, rest-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, farligt-, tekstil samt mad- og drikkevarekartonaffald.

Regulativ for husholdningsaffald
I Københavns Kommune er otte ud af ti ordninger allerede etableret. Der laves derfor følgende tilpasninger:

  • Dagrenovationsordningen bliver i det nye regulativ til ordning for madaffald og ordning for restaffald.
  • Bioaffaldsordningen kommer til at hedde madaffaldsordningen og bliver obligatorisk for alle husholdninger – også for én-familiehuse.
  • Papaffaldsordningen bliver ligeledes obligatorisk for alle husholdninger – også for én-familiehuse.
  • Hidtil har kommunen alene indsamlet emballageaffald af glas, metal og plast. Fremover skal alt glas-, metal- og plastaffald indsamles.
  • Etablering af en ny ordning for mad- og drikkevarekartonaffald.
  • Etablering af en ny selvstændig ordning for tekstilaffald - ikke alene indsamling på genbrugspladserne som i dag.

Regulativ for erhvervsaffald
Der er udelukkende tale om redaktionelle ændringer, bl.a. som en følge af en ændret terminologi i bekendtgørelsen. F.eks. ændres ”dagrenovationslignende affald” til ”husholdningslignende restaffald”.

Udkast til regulativ for erhvervsaffald er ikke vedlagt, da der kun er tale om ændring i terminologi.
Udkastet kan ses på blivhoert.kk.dk.

Høringssvar
Regulativer for affald har været i 4-ugers høring fra den 22. februar 2021. Derfor er høringen først behandlet på seneste møde i Byrum, Miljø og Trafikarbejdsgruppen den 9. marts 2021, som efterfølgende har udarbejdet et høringssvar. 

Frist for høringssvar er den 21. marts 2021. Derfor sendes høringssvaret ind før lokaludvalgsmødet den 23. marts 2021. 

Høringssvar er vedlagt som bilag 2.

Løsning

Lokaludvalget godkender og tager det indsendte høringssvar til høringen vedr. regulativer for affald til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte og tog det indsendte høringssvar til høringen vedr. regulativer for affald til efterretning.