4. Orientering om forandringsplan for Aldersrogade (2021-0079338)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget tager orientering om forandringsplan for Aldersrogade samt plan for løbende involvering af Lokaludvalget til efterretning.

Problemstilling

De kommende år igangsættes en række indsatser i Aldersrogade-kvarteret. Udover at der er afsat 78,8 mio. kr. til en områdefornyelse omkring Aldersrogade, arbejdes der også med en forandringsplan i og omkring det almene boligområde ved Sigynsgade.

I Aldersrogade-kvarteret (Sigynsgade) har TMF i forbindelse med Budget 2018 fået til opgave at lave strategiske forandringsplaner for de boligområder, der er udpeget på statens ghettoliste, men som ikke er hårde ghettoer endnu. Dvs. Den Grønne Trekant (Bo-Vita) og Vognvænget (VIBO). Formålet er at identificere de indsatser, der skal til for at løfte de udsatte områder og skabe en varig positiv udvikling henimod at blive socialt og fysisk bæredygtige bydele. Der kigges primært på fysiske forandringer, men der er også fokus på sammenhæng til og aktivering af vigtige funktioner fx dagtilbud og lægepraksis.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens (Team for Almene boliger), der arbejder med forandringsplaner. Forandringsplaner er strategiske handleplaner, som peger på en række projekter og tiltag, der tilsammen kan være med til at flytte det udsatte område i en positiv retning.

De udarbejdes i tæt samarbejde med boligorganisationerne og er en investeringsplan, der anviser en retning for mulige investeringer og forandringer i området. De forslåede projekter skal løftes som budgetønsker til budgetforhandlinger i de kommende år. Finansieringen vil således som udgangspunkt ligge udover Områdefornyelsens budget og vil være ekstra investeringer tilført området. Hvis der gives midler til at arbejde videre med byrumsprojekterne, vil de blive færdigudviklet i regi af den nye områdefornyelse Aldersrogade. Det betyder, at beboere og lokale aktører får mulighed for at få indflydelse på konkretiseringen af projekterne.

Forandringsplanen kan ikke forhindre, at området udpeges som ”hård ghetto”, da udpegningen baseres på tal fra 2020. Uanset, om området bliver udpeget som ”hård ghetto” eller ej, er det Københavns Kommunes vurdering, at der stadig er behov for en markant forandring af kvarteret, hvis det skal være mere attraktivt i fremtiden.

Se bilag 1 for forslag til projekter vedr. byrummene omkring Aldersrogade:

  • Nyt grønt og aktivt byrum omkring Sigynsgade
  • Revitalisering af Krakas Plads

BMT har haft forandringsplanen på som punkt på seneste møde. Der kom et input ind om at indskrive et ønske om affaldssorteringspunkter i forbindelse med byrumsfornyelsen i Sigynsgade.

Plan for involvering af Lokaludvalget
Sekretariatet har været i dialog med TMF om en plan for involveringen af Lokaludvalget fremadrettet, og aftalt, at Lokaludvalget løbende skal orienteres og inddrages.

Forandringsplanen for Aldersrogade fremlægges til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget i maj 2021 og herefter på møder i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Herefter skal projekterne løftes som budgetønsker. Hvis der afsættes midler til at arbejde videre med byrumsprojekterne, vil de blive færdigudviklet i regi af den nye områdefornyelse Aldersrogade, og inddragelsen af Lokaludvalget vil ske gennem styregruppen i Områdefornyelsen eller i en anden form i regi af Områdefornyelsen.  

Løsning

Lokaludvalget tager orientering om forandringsplan for Aldersrogade samt plan for løbende involvering af Lokaludvalget til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tager orientering om forandringsplan for Aldersrogade samt plan for løbende involvering af Lokaludvalget til efterretning.

Lokaludvalget bemyndigede BMT arbejdsgruppen til at skrive et svar til forvaltningen om forandringsplanen.