7. Intern høring: Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (2021-0079688)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021, udarbejdet af ad hoc-arbejdsgruppen (Erik Brandt, Bjarke Kværnø og Kim Christensen)

Problemstilling

Som tidlig inddragelse har Lokaludvalget fået første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 i intern høring.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i arbejdet i Advisory Board for Natteliv, hvor lokaludvalgene har været repræsenteret ved Indre By Lokaludvalg.

Politisk behandling
Planen er allerede blevet behandlet første gang politisk i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og i Bevillingsnævnet i den første del af marts måned. I slutningen af april skal planen igen behandles på KFU og TMU.

Fra uge 18-24 vil planen være i offentlig høring, hvor lokaludvalgene igen har mulighed for at komme med kommentarer.

Planen skal endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen i efteråret 2021.

Deadline for input til den interne høring er 31. marts 2021 - så kommentarerne kan medtages i de politiske behandlinger på KFU og TMU i april.

Høringssvar
Punktet var på dagsordenen på Byrum, Miljø og Trafikarbejdsgruppens seneste møde, hvor der blev nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe, der skal udarbejde et udkast til et høringssvar. Ad hoc-gruppen består af Erik Brandt, Bjarke Kværnø og Kim Christensen. 

Udkast til høringssvar eftersendes inden lokaludvalgsmødet den 23. marts.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021, udarbejdet af ad hoc-arbejdsgruppen (Erik Brandt, Bjarke Kværnø og Kim Christensen)

 

Beslutning

Høringen er trukket og punktet behandles derfor ikke.