12. B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
  2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn, Unge, Kultur og Fritidsgruppen til efterretning.
  3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
  4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
  5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

  1. Social- og Sundhedsgruppen har netop arrangeret Gæstebud på Vanløse Torv (den 17. januar) med hjælp fra Café Oasen og Kronen og skal til at evaluere årets arrangement. Derudover arbejder gruppen på at afholde et opstartsmøde med de tilmeldte frivillige til Repair Café Vanløse, som starter den 8. marts 2020 i samarbejde med Det Nye Fællesskab. Gruppen får til arbejdsgruppemødet den 31. marts 2020 besøg af områdechef Jette Bolding, der vil orientere gruppen om omorganiseringen af sundhedshuset i Vanløse.
  2. Børn, Unge, Kultur og Fritidsgruppen har valgt at dele sig op igen i henholdsvis en Børn- og Ungearbejdsgruppe og en Kultur- og Fritidsarbejdsgruppe. Her blev det aftalt, at Børn og Ungearbejdsgruppen arbejder videre med projekterne Asfalten, møde om utryghed og unge, Pizza og Politik. Kultur og Fritid arbejder videre med Helga Larsens Plads, Vanløse Saloner, bedre brugerinddragelse på Kulturhusene, bedre idrætsfaciliteter m.v.
  3. Natur- og Miljøgruppen arbejder fortsat videre med ansøgningsprocessen for Natur- og Miljøstationen og håber på en snarlig afklaring. Der arbejdes på at finde en dato for et byttemarked i foråret og Hold Vanløse Ren-projektet er så småt opstartet. Byttestationen er blevet fjernet midlertidigt og vi benytter lejligheden til at give den et serviceeftersyn og til at kigge på pladsen med nye briller.
  4. Trafik- og Plangruppen har behandlet rapporten om Copenhagen Historic Grand Prix og drøftet arrangementet med Kåre Press og en repræsentant fra Bakkehusene. Arbejdsgruppen har også behandlet en borgerhenvendelse om åbningen af toiletter ved Damhuskanten i vinterhalvåret, og orientering fra TMF vedr. anlægsprojekter i Vanløse 2020. Arbejdsgruppen fortsætter med at have fokus på en løsning for Randbølvej.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.