9. Meddelelser

Teknik og Miljøborgmester besøger Vanløse Lokaludvalg den 25.2.20
Lokaludvalget får tirsdag den 25. februar besøg af Teknik - og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra kl. 16-17. Der er planlagt en cykeltur, hvor borgmesteren orienteres om ønsker for en egnet sikring af gående, der ønsker at krydse Vanløse Alle/ Apollovej ved udgangen fra indkøbscentret "Kronen", genåbning af Randbølvej og oprettelse af tidsbegrænset p-zone ved Genforeningspladsen og Hvidkildevej. 

Lokaludvalgets forslag om ændring af Planloven
Vanløse Lokaludvalg besluttede at rette henvendelse til Overborgmesteren vedr. ændring af Planloven. Overborgmesteren har svaret på lokaludvalgets henvendelse (svar vedhæftet). Da der pt. pågår en offentlig høring vedr. evaluering af Planloven er forslaget også indsendt til Erhvervsstyrelsen, med orientering af Borgerrepræsentationens sekretariat (høringssvar vedhæftet). 

Orientering om status tilpasning af lokaludvalg
Gruppeformandskredsen drøfter Økonomiforvaltningens oplæg vedr. tilpasning af lokaludvalgenes struktur og opgaver. Formålet med arbejdet er at udarbejde et oplæg med forskellige modeller for tilpasning af lokaludvalg, der kan tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse. Se dagsorden til gruppeformandskredsens møde den 24. januar 2020 med tilhørende bilag, herunder tidsplan for inddragelse af lokaludvalg: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/24012020/edoc-agenda/f5305a09-e97a-4cc2-999a-9ae3db3d2e24/66a8b5b1-328e-4322-a12c-40abff6d8564

Tidsfrister for Internetrefusion
Vanløse Lokaludvalg har besluttet, at det skal være muligt, efter tilmelding, at modtage refusion for dokumenterede udgifter til internetforbindelse op til maksimalt 175 kr. pr. mdr. svarende til 2100 kr. p.a. Fristen for tilmelding til internetrefusion er den 28. februar 2020 og aflevering af dokumentation for internetudgifter skal ske til sekretariatet senest den 10. december 2020. Det er kun de medlemmer der tilmelder sig indenfor fristen, der har mulighed for at modtage internetrefusion.

Orientering om anlægsprojekter i 2020, inviteres til LU-møde februar
Vanløse Lokaludvalg har modtaget orientering om igangsættelse af anlægsprojekter i lokalområdet i 2020 og 2021. Følgende projekter i Vanløse opstarter i 2020: ’Cykelprojekt Albertslundruten ved Damhusdæmningen’ og ’Genopretning af Mågevej’. Byens Fysik, TMF inviteres til det ordinære møde den 27. februar, hvor igangværende eller kommende projekter kan gennemgås.

Velkommen til Clara
Mandag den 13. januar startede Clara Drowe Andreasen som barselsvikar i sekretariatet. Clara kommer til at overtage Sif's arbejdsopgaver med kommunikation, grafik og betjening af Børn- og Unge arbejdsgruppen samt arbejdsgruppen for Social og Sundhed. Vi byder Clara velkommen og glæder os til samarbejdet.

Opdateret mødekalender
Der sendes opdateretmødekalender ud med dagsorden til det ordinære møde den 19. marts, hvor Børn- og Unge arbejdsgruppemøder og ændringerne i dato for formandskabsmøderne fremgår.

Deadline for dagsordenspunkter til næste LU
Deadline for indmeldelse af punkter til lokaludvalgsmødet den 27. februar 2020, er mandag den 17. februar 2020

 

NYE MEDDELELSER i mødet:

Fodbold EM afholdes den 12.juni - 12.juli 2020 
Sekretariatet sender plan fra DBU ud med oversigt over lokale aktiviteter. I København spilles der 4 kampe i Parken hhv. Danmarks 3 indledende kampe den 13., 18., 22. og en ottendelsfinale 29. juni 2020. I Vanløse vil FC Damsø arrangere aktiviteter med pige- og kvindefodbold. 

Orientering om status tilpasning af lokaludvalg 
LUFT er enige om 9 punkter til drøftelse med gruppeformandskredsen: 

· at vi bakker om Københavns Kommunes vedtagne principper for borgerinddragelse 

· at stærke og kompetente, lokale sekretariater er forudsætningen for, at vi kan løse vores opgaver 

· at lokaludvalgene repræsenterer en kontinuitet i borgerinddragelsen, der er nødvendig 

·  at der skal være overensstemmelse mellem antallet af lokaludvalg og antallet af sekretariater 

·  at vi oplever, at samarbejdet med forvaltningerne om tidlig og reel inddragelse er blevet forbedret gennem de sidste fire år 

·  at vi ønsker at fastholde høringsretten i sager, der berører bydelen 

·  at vi ønsker en enklere valgprocedure 

·  at vi ønsker et fast midtvejssuppleringsvalg 

·  at vi er parate til at overtage yderligere opgaver, hvis ressourcerne følger med 

 

Åbningsreception Stairway den 27. marts 2020
Der holdes åbningsreception for Kulturstationens nye scene, Stairway, den 27. marts om eftermiddagen. Invitation sendes ud via lokaludvalgets sekretariat.

Randbølvej
Ved Randbølvej er etableret en afdækning med jernplader, på cykelstien, som bliver meget glatte i fugtigt vejr. De bør sikres, så cyklisterne kan færdes sikkert.