6. A-sag: Orientering om genetablering af Børn- og Ungearbejdsgruppen (2020-0018079)

Vanløse Lokaludvalg tager orientering vedr. genetablering af Børn- og Ungearbejdsgruppen til efterretning. 

Tidligere beslutninger

På Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 20. juni 2019 blev der under dagsordenspunktet "Status på egne projekter og nyt fra grupperne" orienteret om, at Børn- og Ungearbejdsgruppen havde forslået at blive en del af Kultur- og Fritidsarbejdsgruppen, da man oplevede et større overlap mellem de to arbejdsgrupper, samt at de to arbejdsgrupper har aftalt, at man frem til december 2019 vil forsøge sig med sammenlægningen, hvorefter man vil evaluere tiltaget. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering vedr. genetablering af Børn- og Ungearbejdsgruppen til efterretning. 

Problemstilling

Før sommerferien 2019 stillede Børn- og Ungearbejdsgruppen forslag om at blive en del af Kultur- og Fritidsarbejdsgruppen, da man oplevede et større overlap mellem de to arbejdsgrupper - både i forhold til medlemmer og projekter. De to arbejdsgrupper aftalte, at man frem til december 2019 vil forsøge sig med sammenlægningen (Børn-, Unge-, Kultur- og Fritidsarbejdsgruppe), hvorefter man vil evaluere tiltaget. 

På Børn-, Unge-, Kultur- og Fritidsarbejdsgruppemødet den 8. januar 2020 drøftede arbejdsgruppen et forslag om genetablering af Børn- og Ungearbejdsgruppen, da man har oplevet flere børne- og unge projekter i efteråret 2019, og at man på Børn-, Unge-, Kultur- og Fritidsarbejdsgruppemøderne oplever en travl dagsorden, der ikke efterlader rum til debatter om nye børne- og ungeemner. 

Børn-, Unge-, Kultur- og Fritidsarbejdsgruppen blev enige om, at Børn- og Ungearbejdsgruppen genetableres med Per Stengade som tovholder, og at arbejdsgruppen skal have følgende projekter under sig: Politik og Pizza, Vanløse Games, Asfalten/lethal samt møde om unge og utryghed i bydelen.

Sekretariatet indkalder og udarbejder dagsorden i samarbejder med tovholder Per Stengade til det første Børn- og Ungearbejdsgruppemøde i starten af februar. På dette møde planlægges mødekalenderen for 2020. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering vedr. genetablering af Børne- og Ungearbejdsgruppen til efterretning. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler. 

Videre proces

Sekretariatet indkalder og udarbejder dagsorden i samarbejde med tovholder Per Stengade til det første Børn- og Ungearbejdsgruppemøde i starten af februar. På dette møde planlægges mødekalenderen for 2020. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering vedr. genetablering af Børn- og Unge arbejdsgruppen til efterretning.