8. A-sag: Orientering om Suppleringsvalg (2020-0019026)

Vanløse Lokaludvalg orienteres om afholdelse af suppleringsvalg i 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om suppleringsvalg 2020 til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med det sidst afholdte opstillingsmøde og valg til lokaludvalg i starten af 2018, blev der åbnet for muligheden af at afholde et suppleringsvalg i midten af valgperioden. Økonomiforvaltningen er på den baggrund i gang med at fastlægge de fælles rammer for afholdelse af suppleringsvalg til lokaludvalg.

I Vanløse forventes det, at der kan afholdes suppleringsvalg i marts 2020, for at sikre opfyldning på evt. tomme foreningspladser eller give mulighed for rokering blandt medlemmer/suppleanter, der måtte ønske det.

Foreløbig proces for suppleringsvalg:

− Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter fra bydelens foreninger, organisationer mv. orienteres af LU-sekretariatet om det kommende suppleringsvalg. Samtidig orienteres der om muligheden for at udtræde af lokaludvalget. Der fastsættes en frist på 14 dage til at meddele sekretariat, hvis et medlem eller suppleant ønsker at udtræde af lokaludvalget.

− Efter fristens udløb danner LU-sekretariatet sig et overblik over valggruppernes vakante pladser for lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter fra foreninger, organisationer m.v.

− Hvis en valggruppe har vakante pladser, får valggruppen besked fra LU-sekretariatet om muligheden for at indstille nye medlemmer/suppleanter til lokaludvalget. Der fastsættes en frist på 14 dage for valggruppens tilbagemelding til LU-sekretariatet.

− Hvis en eller flere valggrupper ikke ønsker eller kan udfylde de vakante pladser afholdes der et foreningssuppleringsvalg på det givne valgområde, der har til formål at udfylde de vakante pladser.

Vakante pladser i Vanløse Lokaludvalg 
Der  mangler pt. foreningsrepræsentation på følgende valgområder:

Børn og Unge: Der mangler et medlem med tilhørende 1. og 2. suppleanter i valgområdet børn og unge 2, og en 2. suppleant i valgområdet børn og unge 1. Valgområdet er udtømt, og der skal derfor afholdes suppleringsvalg.

Bolig og Trafik: Der mangler tre 2. suppleanter for bolig og trafikområde 1, 2 og 3. Valgområdet er endnu ikke udtømt.

Natur og Miljø: Der mangler en 2. suppleant på valgområde natur og miljø 1. Valgområdet er udtømt.

Mulighed for intern rokering:
Suppleringsvalget kan også ses som en mulighed for rokering internt på et valgområdet, for at sikre områdets repræsentation i lokaludvalgsmøderne, idet der kun indkaldes suppleanter i forbindelse med lovligt forfald jf. Regulativets §17 om indkaldelse af suppleanter: 

Når et medlem på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende er forhindret i at deltage i et eller flere møder i lokaludvalget, meddeler vedkommende dette til formanden snarest muligt efter modtagelsen af indkaldelsen til det pågældende møde. Herefter kan formanden indkalde det pågældende medlems 1. suppleant til at deltage i mødet. Såfremt 1. suppleanten er forhindret i at deltage, indkalder formanden 2. suppleanten.
Stk. 2. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af lokaludvalget.
Stk. 3. Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er til stede.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om suppleringsvalg i 2020 til efterretning. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Sekretariatet planlægger og gennemfører suppleringsvalget ud fra de rammer der udstikkes af Økonomiforvaltningen.

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om suppleringsvalg til efterretning.