3. A-sag: Temadrøftelse om fremtidsseminar og arbejdsplan 2020 (2020-0018704)

Vanløse Lokaludvalg drøfter arbejdsgruppernes opsamling af fremtidsseminaret.  

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg tog beslutning om afholdelse af fremtidsseminar i møde den 26. september 2019: https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/26092019/edoc-agenda/05ae7c88-7db6-4bb4-8a0d-42c33cfbc675/bbf83617-1573-4754-a59d-4c30d227aaaa

På lokaludvalgets møde den 21. november tog Vanløse Lokaludvalg orientering vedr. afholdelse af lokaludvalgets fremtidsseminar den 14. november til efterretning. Dernæst drøftede og samlede lokaludvalget op på det afholdte fremtidsseminar: https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/21112019/edoc-agenda/449874ab-f42c-4c10-9795-7c0ddb4211e4/2b8cd8f8-2a03-491f-9a91-87b0e6e56783

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit møde den. 12. december 2019, at lokaludvalgets arbejdsgrupper drøfter opsamling på fremtidsseminaret og kommer med oplæg til, hvordan det indpasses i gruppernes arbejdsplaner og projekter for 2020 i januarmødet: https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/12122019/edoc-agenda/90f3b299-897b-47e7-bac7-102b15b92020/77d855aa-add5-46fb-8be1-ca759e8b635c

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,  

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter det generelle udbytte af fremtidsseminarer og hvorvidt man fremover ønsker at afholde fremtidsseminar og/eller hvordan de kan tilrettelægges så medlemmerne får det ønskede udbytte, herunder hvordan der samarbejdes på tværs af arbejdsgrupperne.

2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter arbejdsgruppernes opsamling på fremtidsseminaret, og hvordan lokaludvalgets arbejdsgrupper vil indpasse pointer fra fremtidsseminaret i arbejdsgruppernes arbejdsplaner og projekter for 2020.

3. at Vanløse Lokaludvalg vedtager arbejdsplanerne senest på lokaludvalgets martsmøde

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg holdt fremtidsseminar den 14. november 2019, der fokuserede på to overordnede emner af relevans for alle arbejdsgrupper: Borgerdialog og Samarbejde på tværs.

Arbejdsgrupperne har drøftet fremtidsseminaret og de opsamlende pointer på deres møder i forhold til, hvordan arbejdsgrupperne i fremtiden kan arbejde videre med de forslag og pointer, som deltagerne valgte at fokusere på i forbindelse med arbejdsgruppernes fokusområder og fremtidige projekter i 2020.

I det følgende præsenteres hver arbejdsgruppes opsamling på fremtidsseminar: 

Arbejdsgruppen for Social og Sundhed: Arbejdsgruppen vil arbejde med kontakt til netværk i bydelen/borgerdialog i forbindelse med konkrete projekter. Man vil invitere en repræsentant fra relevante lokale netværk eller tilbyde, at en repræsentant fra arbejdsgruppen kan komme til et møde og fortælle om projektet, og hvordan der evt. kan samarbejdes. Dette er f.eks. gjort ved gruppens arbejde med Repair Café Vanløse, som er blevet udviklet i samarbejde med butikfællesskabet Det Nye Fællesskab. Arbejdsgruppen vil også være opmærksom på, at man kan invitere arbejdsgrupper fra andre lokaludvalg f.eks. fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg ved arrangementer, f.eks. en salon om psykisk sårbare, der planlægges i samarbejde med Vanløse Saloner. 

Arbejdsgruppen for Trafik og Plan:
Arbejdsgruppen har drøftet at arbejde videre med mulige temaer for en kommende bydelsplan - Bymidten og P-zone. Derudover planlægger arbejdsgruppen at arbejde videre med Randbølvej. Som opfølgning på fremtidsseminar er der fokus på, at ”food is everything”, når det gælder borgerinddragelse, og at lokaludvalget kan tilbyde at sende repræsentanter ud til interessenter og borgergruppers møder.

Arbejdsgruppen for Natur og Miljø: 
I arbejdsgruppen var der enighed om, at der generelt ikke er det store udbytte af fremtidsseminarerne, og at det bør drøftes på et lokaludvalgsmøde. Gruppen efterlyser mere udveksling og faglig sparring med de andre lokaludvalg, så man kan lære af og videreudvikle på hinandens projekter. Man ved generelt alt for lidt om, hvad der foregår i de andre lokaludvalg og det er ærgerligt.
På baggrund af fremtidsseminaret vil arbejdsgruppen forsøge at fokusere mere på at etablere netværk i bydelen og invitere sig selv ud til møder fremfor at invitere ind til møder. Arbejdsgruppen har drøftet, at lokaludvalget kan afholde Foreningernes Dag i Vanløse, hvor foreninger kan møde hinanden og lokaludvalget. Arbejdsgruppen mener, at det er vigtigt, at arbejdsgrupperne taler med hinanden på tværs af grupperne, f.eks. ved at nogle få udvalgte punkter eller projekter kommer på dagsordenen som A-sager. Arbejdsgruppen vil også gøre mere brug af lokalavisen til fast jævnlig annoncering ved projekter og arrangementer.
Arbejdsgruppen har drøftet arbejdsplan for 2020 og ønsker at arbejde med følgende projekter og områder: Byttemarkeder, Hold Vanløse Ren, Naturens Dag, Naturtur, Damhustræf, Harrestrup Å, Grøndalsparken, Luftforurening, Klimatilpasning og Bellahøjmarken.

Arbejdsgruppen Kultur og Fritid: 
Som en opfølgning på fremtidsseminaret er arbejdsgruppen blevet enige om at prioritere følgende i forhold til arbejdsgruppens kommende projekter for 2020 (Vanløse Saloner, Mere liv på Helga Larsens Plads, fokus på idrætsfaciliteter, brugerinddragelse på kulturhusene m.m.) borgerinddragelse, mere kommunikation om lokaludvalgets projekter indenfor området, mere opsøgende arbejde, mere samarbejde mere på tværs af lokaludvalget samt at invitere mere på mad, hvilket også vil gøre møder mere uformelle.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter det generelle udbytte af fremtidsseminarer og hvorvidt man fremover ønsker at afholde fremtidsseminar og/eller hvordan de kan tilrettelægges så medlemmerne får det ønskede udbytte, herunder hvordan der samarbejdes på tværs af arbejdsgrupperne.

Vanløse Lokaludvalg drøfter arbejdsgruppernes opsamling på fremtidsseminaret, og hvordan lokaludvalgets arbejdsgrupper vil indpasse pointer fra fremtidsseminaret i arbejdsgruppernes arbejdsplaner og projekter for 2020.

3. at Vanløse Lokaludvalg vedtager arbejdsplanerne senest på lokaludvalgets martsmøde

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede udbytte af fremtidsseminarer, generelt. Emnet vil blive taget op til yderligere drøftelse, herunder forslag til tidspunkt for næste fremtidsseminar.

2. Vanløse Lokaludvalg drøftede arbejdsgruppernes opsamling på fremtidsseminaret. Der var generel enighed om, at det fungerede godt med folk udefra, og at arbejdsgrupperne vil arbejde videre med forskellige former for borgerinddragelse, fokusere på at invitere sig ud til netværk/foreninger i bydelen og samarbejde på tværs af arbejdsgrupperne.

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at vedtage arbejdsplanerne senest på lokaludvalgets møde den 19. marts 2020. Senere vil lokaludvalget diskutere fremtidsseminaret.