10. Meddelelser

Sagsfremstilling

Rokering i Vanløse Lokaludvalg
Borgerrepræsentationen godkendte den 1. oktober 2020, at tidligere 1. suppleant Tina Wittendorf indtræder som medlem af Vanløse Lokaludvalg for Dansk Folkeparti og at Henrik Magnussen fremover vil være 1. suppleant for Dansk Folkeparti.

Korrigering til Teknik og Miljøudvalget vedr. "høring" af Lokaludvalget
Trafik og Plan arbejdsgruppen er blevet opmærksom på et notat fremlagt til Teknik og Miljøudvalgets møde den 14. sept. 2020. Af notatet fremgår, at forvaltning har afholdt høring af bl.a. lokaludvalget i uge 37 i form af dialogmøder. I den forbindelse har formanden påpeget overfor TMU, at Vanløse Lokaludvalg ikke har haft sagen i høring eller fået den forelagt  som høring. Arbejdsgruppen for Trafik og Plan havde inviteret forvaltningen ud til møde den 9.9.20., for at præsentere det løsningsforslag der skulle fremlægges for TMU den 14.9.20. Arbejdsgruppen var positivt stemt overfor forslaget og det samme var et par fremmødte beboere fra området, men det fremgik ikke, at der var tale om en høring, snarere om en orientering.

Natur- og Miljøstation
Damhusengens Skole har fået en byggetilladelse til en midlertidig opsætning af en natur- og miljøstation på Damhusdæmningen. Der er enkelte forhold der mangler at blive afklaret, før undervisningstraileren og containeren kan flyttes derned. Det forventes at kunne stå klart inden for et par måneder.  

Fællesmøde med KKF-direktør og Kultur V-ledelse om kulturhusene under Kultur V
Den 11. november 2020 kl. 17.00 afholdes et fællesmøde med KFF-direktør Mads Kamp Hansen, Bydelschef for Kultur V Lone Billehøj og lokaludvalgene under Kultur V om kulturhusene. Mere specifikt skal man på mødet drøfte visioner for kulturhusene, brugerinddragelse og samarbejde mellem Kultur V og lokaludvalgene. Planlægningsgruppen (hvor Niels Christian Juul, Peter Haahr og Anne Rathleff deltager som repræsentanter for Vanløse Lokaludvalg) foreslår, at hvert lokaludvalg stiller med ca. fire repræsentanter for at sikre en god dialog på mødet. Ønsker man at deltage på fællesmødet, så skal man give sekretariatet besked inden den 26. oktober 2020. 

Nærgenbrugsstation
Natur- og Miljøarbejdsgruppen og ad hoc-gruppen 'Mere liv på Helga Larsens Plads' har afholdt et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. placering af en nærgenbrugsstation på Helga Larsens Plads. TMF fortalte på mødet, at pladsen lige nu indgår i evaluering af Bynet 2021, hvor pladsen igen kan komme i spil som en vendesløjfe for busser. Det er ifølge TMF ikke muligt at begynde etableringen af en permanent nærgenbrugsstation, før man er sikre på, at pladsen ikke skal bruges som en bus-vendesløjfe (man forventer svar medio 2021). Som et alternativ forslog forvaltningen at etablere en midlertidig, ubemandet nærgenbrugsstation, men her ville man skulle inddrage dele af det grønne område på pladsen. Arbejdsgrupperne blev enige med TMF om at gå efter den permanente nærgenbrugsstation og afventer svar fra evaluering af Bynet 2021. Sideløbende vil arbejdsgrupperne undersøge andre mulige placeringer for en nærgenbrugsstation i Vanløse. 

Reklamelysskilt på Roskildevej
Arbejdsgruppen for Natur og Miljø har drøftet sagen om det omdiskuterede lysskilt på Roskildevej og er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Cykeltyverier i Kronen
Anne Rathleff havde bedt om at få sat de mange cykeltyverier på dagsordenen, og vil orientere om status, hvorefter sagen sættes på lokaludvalgets møde i november. 

Ekstra informationsmidler afsat til Borgermøde om Linde Allé
For at sikre den bedst mulige gennemførsel af det digitale borgermøde om botilbudspladser på Linde Allé, har formanden godkendt afsættelse af ekstra midler til teknisk assistance mv., som ellers ikke var planlagt med det første fysiske borgermøde. Midlerne tages fra informations- og borgerdialogpuljen 2020, som formanden er bemyndiget til at disponere over med efterfølgende orientering af lokaludvalget, jf. beslutning i ordinært mødet den 21.11.2019.

Netværksmøde for sociale foreninger udskydes
Social- og Sundhedsarbejdsgruppen er blevet enige med hinanden og Hyltebjerggård om at udskyde netværksmødet for sociale foreninger og organisationer til januar pga. den nuværende corona-situation. 

Unge og tryghedsmøde i november
Arbejdsgruppen for Børn og Unge afholder unge og tryghedsmøde d. 11 november på Kulturstationen for aktører, der beskæftiger sig med unge og tryghed i Vanløse. Netværket er etableret for at fremme samarbejde og vidensdeling mellem aktører, der indgår i netværket. Denne gang vil netværksmødet handle om unge og fritidsjobs og fritidsjobindsatsen vil bl.a. fortælle om deres arbejde. 

Repair Café Vanløse aflyst i oktober
Grundet myndighedernes nuværende anbefalinger og anvisninger i forbindelse med coronavirus besluttede arbejdsgruppen for Social og Sundhed at aflyse Repair Café Vanløse i oktober for at være med til at begrænse sociale arrangementer i denne særlige situation. 

Forslag til indkøb informationsmateriale og merchandise i 2020
Lokaludvalgsmedlemmer har haft mulighed for indsende forslag til indkøb af informationsmateriale og merchandise i 2020. Sidste år investerede lokaludvalget i borgerrettet merchandise såsom muleposer, bolsjer og termokopper, som vi fortsat har masser af. Deadline for forslag var den 5. oktober, således at sekretariatet kunne nå at indhente tilbud inden udsendelse af dagsorden til mødet i oktober. Sekretariatet modtog ingen forslag indenfor tidsfriten, men på baggrund af opfælgende mail er indkommet forslag fra et enkelt medlem, der vil blive fremlagt i november. 

Puljeaften aflyses
Puljegruppen har sammen med sekretariatet valgt at aflyse en puljeaften, hvor nye og gamle ansøgere til Vanløsepuljen skulle oplyses om Vanløsepuljen. Aflysningen sker pga. corona-restriktioner, men puljegruppen forventer at afholde arrangementet til næste år.   

Ændring i puljeansøgningen Vanløse synger
Ansøgeren bag puljeansøgningen Vanløse synger, der af lokaludvalget har fået bevilget 30.000 kr., har af sekretariatet fået godkendt ændringer i projektet. Projektet dækker over en række fællessangs-arrangementer, og for at undgå større forsamlinger jf. forsamlingsforbud og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vil flere af fællessangsarrangementerne nu blive lavet i samarbejde med lokale beboerforeninger i Vanløse, hvor man synger ud fra altanen/vinduet i stedet for at samles på græsplæner eller torve. Med ændringen kan ansøger fortsat gennemføre 6 planlagte arrangementer, blot i en anden form end oprindeligt planlagt i projektt, der har til formål at skabe fællesskab igennem fællessang i Vanløse. 

Deadline for indmelding af dagsordenspunkter til næste LU-møde
Deadline for indmelding af punkter til lokaludvalgsmødet den 19. november er  mandag den 9. november 2020.

 

NYE MEDDELELSER:

Cykeltyverier i Kronen

Anne Rathleff har været i kontakt med Kronen og poltiet m.fl. angående de mange cykeltyverier i Vanløse. Alle er interesserede i at gøre noget ved problemet, og punktet kommer på dagsordenen på lokaludvalgets møde i november.

Ekstra informationsmidler afsat til Borgermøde om Linde Allé

For at sikre den bedst mulige gennemførelse af det digitale borgermøde om botilbudspladser på Linde Allé, har formanden godkendt afsættelse af ekstra midler til teknisk assistance mv., som ellers ikke var planlagt med det første fysiske borgermøde. Midlerne tages fra informations- og borgerdialogpuljen 2020, som formanden er bemyndiget til at disponere over med efterfølgende orientering af lokaludvalget, jf. beslutning i ordinært møde den 21. november 2019.

Charlotte Tørngren bemærkede, at det ville være at foretrække, at man kunne deltage i det virtuelle borgermøde om Botilbud på Linde Allé fra flere forskellige lokaler i Kulturstationen i stedet for at sidde hjemme.

Advisory Board for natteliv

Lokaludvalgsformændene har fået en henvendelse om en plads i Advisory Board for natteliv i København. Formændene (LUFT) har valgt at indstille Bent Lohmann (Indre By) som repræsentant, Thomas Egholm (Vesterbro) som 1. suppleant og Mogens Petersen (Nørrebro) som 2. suppleant.

Invitation fra GEV

Onsdag den 28. oktober inviterer GEV til et arrangement på Letz Sushi, Jernbane Allé 36 i tidsrummet 15.30-17.00, hvor man kan komme og høre om GEV's arbejde. Vanløse Lokaludvalg er inviteret.

Arrangementet er senere blevet aflyst pga. det skærpede forsamlingsforbud.