4. A-sag: Drøftelse om indhold på bydelsplanseminar (2020-0816699)

Vanløse Lokaludvalg skal drøfte indholdet af det kommende bydelsplanseminar 15. november 2020

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede i møde den 17. september 2020 at afholde et heldagsseminar en weekenddag i november for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer om bydelsplanlægning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter indholdet af bydelsplanseminaret 15. november 2020. 

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg er gået i gang med at udarbejde en bydelsplan. Bydelsplanen skal fungere som en visionsplan, der giver indblik i lokale udfordringer og potentialer, der optager borgere i Vanløse. Bydelsplangruppen har afholdt deres første møde den 8. oktober, hvor der blev fastsat en procesplan, disposition m.m., der sammen med arbejdsgruppernes planer for borger- og politikerinddragelse, bliver præsenteret på lokaludvalgets møde den 19. november 2020. 

Vanløse Lokaludvalg besluttede i sidste møde, at afholde bydelsplanseminar i november måned, for at kvalificere arbejdet med bydelsplanen og bydelsplanprojekterne i lokaludvalgets forskellige arbejdsgrupper. Lokaludvalgsmedlemmer, suppleanter og arbejdsgruppemedlemmer inviteres med til seminaret. Til seminaret kan deltagere drøfte forskellige tematikker og få ny viden og inspiration, der er relevant for det videre arbejde med bydelsplan. 

Bydelsplanseminaret skal afholdes om begrænset tid, og derfor er der lagt op til et enkelt program. Indholdet for bydelsplanseminaret er drøftet i bydelsplangruppen. Bydelsplangruppen foreslår, at seminaret starter med et oplæg om borgerinddragelse og synlighed, efterfulgt af oplæg fra hver arbejdsgruppe om de bydelsplanprojekter, de arbejder med, og som de gerne vil have sparring på. Afsluttende vil der være en fælles drøftelse og opsamling på baggrund af seminarets indhold.

Seminaret kræver at hver arbejdsgruppe udarbejder et kort oplæg på maks. 15 minutter om deres bydelsplanprojekt/er, herunder et par spørgsmål til de andre deltagere om det, de gerne vil have sparring på. I forbindelse med oplæggene forventes også drøftet arbejdsgruppernes kommende borger- og politikerinddragelse i forhold til de udvalgte projekter og deres mulighed for realisering. 

De forskellige oplæg og tematikker vil give deltagerne viden og indsigt, som kan anvendes i lokaludvalgets videre arbejde med bydelsplan. 

Seminaret forventes afholdt fra kl. 10.00-14.00. Stedet for seminarets afholdelse afhænger af hvor mange der tilmelder sig inden fristen den 30. oktober 2020. Seminaret afholdes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for coronavirus. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter indholdet af bydelsplanseminaret, hvorefter arbejdsgrupperne udarbejder oplæg om deres bydelsplanprojekter til seminaret. Sekretariatet sender det endelige program ud efter aftale med bydelsplangruppen. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler. Udgifter til interne seminarer skal afholdes med sekretariatsmidler. 

Videre proces

Bydelsplangruppens forslag til procesplan, disposition mm. og arbejdsgruppernes planer for borger- og politikerinddragelse præsenteres på lokaludvalgsmødet i november .  

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede indholdet af bydelsplanseminaret samt afholdelsestidspunkt på baggrund af den nuværende situation og evt. kommende skærpet forsamlingsforbud.